Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 233-244
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xác định khả năng thích nghi đất đai cho các loại hình sản xuất nông nghiệp chính trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang là cơ sở đề xuất vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung. Các phương pháp đã được nghiên cứu sử dụng bao gồm phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp; phương pháp đánh giá thích nghi đất đai (FAO, 2007) và phương pháp bản đồ. Kết quả nghiên cứu đã thành lập được 7 đơn vị đất đai từ điều kiện thổ nhưỡng và ngập lũ. Từ khả năng thích hợp đất đai cho ba kiểu sử dụng đất lúa 3 vụ, chuyên màu và cây ăn trái, kết quả đã xác định được năm vùng thích nghi đất đai. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất được ba vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung cho huyện phù hợp với điều kiện tự nhiên. Ngoài ra, kết quả cũng đã đề xuất được một số giải pháp nhằm khắc phục những yếu tố hạn chế làm ảnh hưởng đến khả năng phù hợp của cây trồng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong thời gian tới. Kết quả là cơ sở khoa học giúp các nhà hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp định hướng sử dụng đất hợp lý cho huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 12-23
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 34-44
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 93-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...