Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học và kỹ thuật nông nghiệp phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu nhằm xác định tiềm năng đất đai cho phát triển lúa và rau màu phù hợp về điều kiện tự nhiên, làm cơ sở xây dựng vùng sản xuất lúa và rau màu ứng dụng công nghệ cao. Nghiên cứu kế thừa các số liệu về điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu) từ các đề tài, nghiên cứu đã được công bố và được kiểm chứng bằng cách khảo sát thực tế, điều tra PRA và phỏng vấn nông hộ với 102 phiếu (lúa) và 95 phiếu (rau màu). Sử dụng phương pháp bản đồ để chồng xếp các đặc tính đất đai phục vụ cho đánh giá tiềm năng đất đai. Nghiên cứu đã xác định được 46 đơn vị đất đai chuyên biệt từ 06 đặc tính. Kết quả phân hạng khả năng thích nghi đất đai đã xây dựng được 06 vùng thích nghi cho phát triển lúa và rau màu bởi phương pháp đánh giá thích nghi đất đai (FAO, 1976). Trên cơ sở kết quả phân vùng thích nghi đất đai đã đề xuất xây dựng các vùng có khả năng phát triển lúa và rau màu làm cơ sở cho ứng dụng công nghệ cao và đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 12-23
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 34-44
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 93-100
Tải về
(2020) Trang: 233-244
Tạp chí: Thực trạng Quản lý đất đai & Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...