Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 111-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:                                      

The analysis of factors determining farming systems in supporting land use evaluation

Từ khóa:

Bạc Liêu, công cụ hỗ trợ quyết định, phân tích đa tiêu chí, sử dụng đất đai, trọng số cấp bậc

Keywords:

Bac Lieu province, Decision Support, Land use, FAHP-GDM, Multi-Criteria Analysis

ABSTRACT

For sustainable development, selection of land use for agricultural production often requires the compromise of social, economic and environmental purposes. Given different opinions, values and attitudes from different stakeholders, selection of certain land use results in unavoidable conflicts. Therefore, the study was conducted with the aims of improving existing land use systems, leading to changes of agricultural structure towards sustainability. The study was carried out in three agro-ecological zones (fresh, brackish and saline water) in Bac Lieu province. Data were collected via the Participatory Rural Appraisal (PRA) Method, household interviews. The mDSS (Decision Support System) model was used to optimize land use decision. It is a combination between model DPSIR framework (Driving forces, pressures, State, Impacts and Responses) and FAHP-GDM method (Fuzzy Analytical Hierarchy Process-Group Decision Making). The results showed that the important factors affected to farming systems were water resources, diseases, available capital of farmers, technical assistance and capital benefit. The application of the proposed land use types in large scale depends on hydrological conditions and actual farmer's socio-economic context.

TóM TắT

Với 03 vùng sinh thái mặn, ngọt và lợ, Bạc Liêu là tỉnh đa dạng về các mô hình sử dụng đất. Trong thời gian qua dưới sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau về thay đổi điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội về môi trường đã làm cho các hệ thống canh tác ở địa phương không ngừng biến đổi. Thông qua số liệu được thu thập bằng phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA), phỏng vấn bă?ng phiếu điều tra đối với các mô hình sản xuất, số liệu thứ cấp từ địa phương, sử dụng phần mềm hỗ trợ quyết định (Decision support system)-mDSS trong phân tích đa tiêu chí với cấu trúc của vấn đề được xác định theo khung DPSIR và trọng số được tính theo phương pháp trọng số cấp bậc FAHP-GDM đã giúp tìm ra và đánh giá được những yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiê?p của địa phương. Kết quả cho thấy rằng ở mỗi vùng sinh thái sẽ có một mô hình chiếm ưu thế, những thay đổi về môi trươ?ng nước, dịch bệnh, khả năng vốn cu?a người dân, hỗ trợ kỹ thuật canh tác và hiệu quả sa?n xuâ?t là những yếu tổ ảnh hưởng nhiều đến việc phát triển mô hình sản xuất. Việc lựa chọn các mô hình sản xuất phụ thuộc vào điều kiện nguồn nước và tình hình kinh tế, xã hội thực tế của người nông dân. Kết quả nghiên cư?u có thể sử dụng đê? hỗ trợ cho những nhà quy hoạch chi?nh sa?ch, những nhà quyết định chọn lư?a các mô hình sử dụng đất phù hợp nhằm mục đích cải thiện cuô?c sống ngươ?i dân, chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng bền vững.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 24-33
Tải về
(2020) Trang: 313-323
Tạp chí: Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
(2018) Trang: 191-200
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
(2018) Trang: 179-190
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...