Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 313-323
Tạp chí: Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
Liên kết:

Nông nghiệp là thế mạnh trong phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy vậy, trong thời gian gần đây vấn đề sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất và đời sống của người dân. Mục tiêu của nghiên cứu thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình canh tác nông nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thu thập số liệu, tham vấn ý kiến 36 chuyên gia và sử dụng phương pháp đánh giá đa tiêu chí để việc xác định mức độ tác động của các yếu tố đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Kết quả cho thấy có ba nhóm yếu tố chính tác động đến sản xuất nông nghiệp từ cao đến thấp gồm kinh tế, xã hội và môi trường. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã xác định được yếu
tố phụ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân, yếu tố về thị trường tiêu thụ, chi phí đầu tư và lợi nhuận là những yếu tố có mức độ ảnh hưởng cao. Nghiên cứu đã đề xuất được một số giải pháp về công trình và phi công trình nhằm khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho người dân sản xuất nông nghiệp tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

 
Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 24-33
Tải về
(2018) Trang: 191-200
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
(2018) Trang: 179-190
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...