Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 24-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 12/09/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Stakeholders-based agricultural land use planning in Chau Thanh A district, Hau Giang province

Từ khóa:

Châu Thành A, quy hoạch sử dụng đất, sử dụng đất nông nghiệp, sự tham gia cộng đồng

Keywords:

Agricultural land-use, Chau Thanh A, land-use planning, participatory

ABSTRACT

Chau Thanh A district, Hau Giang province is an agricultural district. Therefore, the land use allocation plays an important role in sustainable agricultural development. Additionally, a feasible land-use planning must achieve high consensus of local communities and stakeholders. In this study, the data were collected  from technical reports, field survey, household interview, participatory rural appraisal (PRA). The analysis conducted via land evaluation method (FAO,1976) and participatory land use planning (PLUP). Agricultural land-use plans were developed in near future (2020) for Chau Thanh A district based on the potential of land and active participation of the concerned stakeholders in land-use planning process. The local land-use planning was discussed to get the agreement and the coordination among stakeholders on adaptation practices. The result could support decision makers for sustainable agricultural development.

TÓM TẮT

Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là một huyện thuần nông, do đó phân bố sử dụng đất giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững của huyện. Đồng thời, một phương án bố trí sử dụng đất nông nghiệp khả thi phải được sự đồng thuận cao của cộng đồng sinh sống tại địa phương và các bên liên quan. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu thu thập từ số liệu sẵn có, báo cáo kỹ thuật, khảo sát thực địa, phỏng vấn nông hộ, đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng (PRA) và áp dụng phương pháp đánh giá đất đai (FAO, 1976) và phương pháp quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia (PLUP) cho quá trình phân tích. Kết quả nghiên cứu đã thành lập được các định hướng phân bố sử dụng đất nông nghiệp trong tương lai gần (2020) cho huyện Châu Thành A dựa trên tiềm năng đất đai và sự tham gia tích cực của các chủ thể trong tiến trình quy hoạch sử dụng đất. Định hướng quy hoạch tại địa phương đã đạt được thảo luận để đạt được sự đồng thuận và sự phối hợp giữa các chủ thể trong quá trình thực hiện thực tế. Kết quả có thể hỗ trợ cho các nhà hoạch định trong sự phát triển bền vững nông nghiệp tại địa phương.

Trích dẫn: Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Phan Hoàng Vũ và Nguyễn Thị Song Bình, 2019. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp có sự tương tác giữa các chủ thể tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 24-33.

Các bài báo khác
(2020) Trang: 313-323
Tạp chí: Thực trạng Quản lý Đất đai và Bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên
(2018) Trang: 191-200
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
(2018) Trang: 179-190
Tạp chí: Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, 24/08/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...