Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 113-121
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về

ABSTRACT

This paper focuses to find out and measure the household allocative efficiency (AE) and cost efficiency (CE) in the two kinds of production area such as  the flooded and non-flooded areas in Tri Ton and Cho Moi District, AnGiangProvince. Along with this, the author tries to make the conclusions from the findings more valuable by taking the comparisons of the allocative efficiency and the cost efficiency between the two selected patterns. For the cross-sectional data obtained for the 2005 agricultural year, the Data Envelopment Analysis (DEA) approach is used to estimate the household allocation and cost efficiency. The empirical results indicate that farmers with crop rotation pattern are more efficient than farmers with continuous rice pattern in terms of allocation and cost efficiency in the flooded areas and the non-flooded areas as well.

Keywords: allocative efficiency, cost efficiency, monoculture rice pattern, crop rotation pattern, data envelopment analysis

Title: Allocation and cost efficiency analysis of the selected farming patterns within and outside boundary irrigated systems in Tri Ton and Cho Moi district, An Giang province in the year 2005

TóM TắT

Bài viết tập trung ước lượng Hiệu quả phân phối nguồn lực và Hiệu quả sử dụng chi phí của hộ sản xuất tại khu vực sản xuất không bị lũ và khu vực thường xuyên bị lũ tại huyện Chợ Mới và Tri Tôn tỉnh An Giang. Hơn thế, tác giả đã cố gắng khẳng định giá trị của bài viết thông qua việc ước lượng và so sánh hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả sử dụng chi phí giữa hai mô hình sản xuất lựa chọn. Với dữ liệu thu thập được từ các mô hình sản xuất ở hai khu vực lũ và không bị lũ trong năm sản xuất 2005, phương pháp phân tích màng bao dữ liệu được sử dụng để ước lượng hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả sử dụng chi phí của các hộ sản xuất. Kết quả phân tích cho thấy rằng hộ sản xuất với mô hình luân canh lúa-màu đạt hiệu quả cao và ổn định hơn so với hộ sản xuất theo mô hình độc canh lúa ở cả hai khu vực không lũ và thường xuyên bị lũ.

Từ khoá: hiệu quả phân phối nguồn lực, hiệu quả sử dụng chi phí, mô hình độc canh lúa, mô hình luân canh, phân tích màng bao dữ liệu

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 1-9
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 114-119
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 137-143
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 167-175
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 187-192
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 193-200
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 196-202
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 203-212
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 210-219
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 24-30
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 26-36
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 261-269
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 270-278
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 33-37
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 54-60
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 54-60
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 56-62
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 65-71
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 89-95
Tải về
Số 09 (2008) Trang:
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tải về
1 (2013) Trang: 194
Tạp chí: HN KH SV-HV cao học-nghiên cứu sinh khoa KT-QTKD
1 (2013) Trang: 42
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 258
Tác giả: Quan Minh Nhựt
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...