Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 79-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 09/05/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Selecting rice varieties tolerant to salinity in the Mekong Delta of Vietnam

Từ khóa:

Giống lúa, chống chịu mặn, phân tích dấu phân tử, gen

Keywords:

Rice varieties, tolerant to salinity, marker assisted selection, gene

ABSTRACT

Selection of salt tolerant rice varieties using hydroponic system and marker-assisted selection (MAS) is effective and accurate. 244 rice varieties were evaluated for salt tolerance in Yosida media with addition of 4 and 6? NaCl. Four SSR markers RM206, RM223, RM10745 and RM8094 were used to identify the salt tolerant genotypes. The PCR patterns indicated that RM206 was associated with salt tolerant trait. In addition, the salt-tolerant varieties were tested for yield and yield components on the field under 4? NaCl. The results showed that MTL664 and MTL702 appeared to be the good salt tolerant candidates.

TóM TắT

Chọn lọc giống lúa chống chịu mặn bằng kỹ thuật thanh lọc trong nhà lưới và kết hợp phân tích bằng chỉ thị phân tử là phương pháp mang lại hiệu quả nhanh, chính xác cao. 244 mẫu giống lúa đã được đánh giá khả năng chịu mặn bằng phương pháp thanh lọc mặn trong môi trường thủy canh có chứa dung dịch Yoshida với các nồng độ muối từ 4? đến 6?. Bốn dấu phân tử RM206, RM223, RM8094 và RM10745 đã được sử dụng để đánh giá sự liên kết với gen chịu mặn của các giống thí nghiệm. Kết quả PCR cho thấy rằng RM206 liên kết chặt với gen chịu mặn. Các giống chống chịu mặn được đánh giá năng suất trong ruộng bị ảnh hưởng mặn 4?. Dựa trên đánh giá bằng thanh lọc môi trường và kết quả phân tích PCR với dấu phân tử RM206 đã chọn được 2 giống lúa có khả năng chịu mặn tốt ở nồng độ mặn 4? ? 6? là MTL664 và MTL702.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 115-122
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 152-160
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 156-165
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 222-232
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 23-30
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 32-40
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 36-45
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 49-56
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 79-86
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 80-89
Tải về
(2018) Trang: 144-164
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...