Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 79-86
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/06/2014

Ngày chấp nhận: 31/12/2014

Title:

Analysing factors impact upon income of farmers practicing rice based farming systems in the Vinh Long Province

Từ khóa:

Mô hình sản xuất, thu nhập, hộ gia đình

Keywords:

Farming systems, income, households

ABSTRACT

Study on financial analysis of households practicing rice based farming systems was undertaken in Long Ho and Binh Tan districts, Vinh Long province in 2013. Households' economic data were collected on three representative systems including 3 rice crops, 2 rice crops-one upland crop a year and intensive upland crop. Study results show that household head and farming workers’ educational attainment practicing 3 rice crops and 2 rice crops-one upland crop a year is higher than those practicing upland crops. Also, cultivated land areas in 3 rice crops and 2 rice crops-one upland crop systems is larger than that in the remaining system. Net income of 3 systems such as 3 rice crops, 2 rice crops-one upland crop, and upland crops are 52,277 million VND, 56,299 million VND and 133,027 million VND per hare respectively. In comparison, intensive upland crops system has 76,6 million VND per hare higher than the 2 rice crops-one upland crop system. Other factors such as cultivated land areas, production costs, and participation in local organisations have positive impacts on households’ income. In contrast, family members per household have negative impacts on households’ income.

TÓM TẮT

Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trong ba mô hình sản xuất trên đất lúa tại tỉnh Vĩnh Long năm 2013 được thực hiện tại huyện Long Hồ và huyện Bình Tân, là vùng có các mô hình canh tác trên đất lúa khá đa dạng: lúa 3 vụ, lúa 2 vụ+ cây màu, cây màu. Kết quả phân tích cho thấy trình độ học vấn chủ hộ, trình độ học vấn lao động và diện tích đất canh tác của các nông hộ sản xuất lúa 3 vụ và lúa 2 vụ + cây màu lớn hơn nông hộ trồng cây màu. Phân tích hiệu quả tài chính ở ba mô hình cho thấy lợi nhuận/ha của nông hộ trồng lúa 3 vụ, lúa 2 vụ+ cây màu và cây màu là 52,277 triệu đồng; 56,299 triệu đồng và 133,027 triệu đồng. Nông hộ trồng cây màu có lợi nhuận cao hơn nông hộ trồng lúa 2 vụ+cây màu 76,7 triệu đồng. Các yếu tố diện tích canh tác, chi phí sản xuất, tham gia tổ chức địa phương ảnh hưởng tăng thu nhập bình quân người/hộ. Số người/hộ ảnh hưởng giảm thu nhập bình quân người/hộ.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 115-122
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 152-160
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 156-165
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 222-232
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 23-30
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 32-40
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 36-45
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 49-56
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-85
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 80-89
Tải về
(2018) Trang: 144-164
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...