Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 222-232
Tải về

ABSTRACT

In recent years, brown plant hopper was one of the serious pest and had caused a big lose of rice production in the Mekong Delta and South-Eastern region. Some rice varieties, which were selected by University of Can Tho and CBDC project were tested by NCVESC[1] in  Dry Season 2010 and Wet Season 2010 for evaluating their adaptability to BPH pressure in the Mekong Delta and South-Eastern region. The results showed that some varieties such as MTL512, MTL645, TP1, TP2 (in Dry Season 2010) and MTL480, MTL547, MTL661, MTL694, CM1, BL29, TP5, TP6, TC2 (Wet Season 2010) resisted to BPH at medium level (score from 3.7 to 5.0). In that group, MTL512, MTL645, TP1, TP2 resisted to BPH biotypes. Based on the agronomic characteristics, BPH infected capacity, and yield in many trial sites in the Mekong Delta and South-Eastern region, there are some promising rice varieties such as: MTL480, MTL547, MTL616, and MTL645.

Keywords: rice varieties, brown plant hopper (BPH), biotype, high yielding

Title: The result of selecting new rice varieties resistant to BPH in Dry-season 2010 and Wet-season 2010

TóM TắT

Trong năm 2009-2010, rầy nâu vẫn là một dịch hại quan trọng, gây tổn thất lớn đến sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đông nam bộ (ĐNB); năm 2010 tổng diện tích lúa bị rầy nâu gây hại chiếm 254.265 ha. Trường Đại học Cần Thơ và dự án CBDC đã chọn tạo một số giống lúa mới có khả năng kháng rầy nâu đa biotype để khảo nghiệm trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia vụ Đông Xuân 2009-10 và Hè Thu 2010 nhằm chọn ra các giống lúa mới đáp ứng cho điều kiện sản xuất ở ĐBSCL và ĐNB. Các giống lúa chống chịu với nhiều biotype rầy nâu là MTL512, MTL645, TP1, TP2 (Đông Xuân 2009-2010) và các giống lúa chống chịu trung bình với rầy nâu (cấp hại ? 5) là MTL480, MTL547, MTL661, MTL694, CM1, BL29, TP5, TP6, TC2 (Hè Thu 2010). Đánh giá kết hợp đặc tính nông học, khả năng chống chịu rầy nâu, và năng suất qua các điểm khảo nghiệm ở ĐBSCL và ĐNB chọn lọc ra một số giống triển vọng như là MTL480, MTL547, MTL616, và MTL645.

Từ khóa: giống lúa, rầy nâu, chủng nòi, năng suất ca[1] Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng TƯ- Bộ Nông Nghiệp và PTNT

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 115-122
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 152-160
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 156-165
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 23-30
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 32-40
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 36-45
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 49-56
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-85
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 79-86
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 80-89
Tải về
(2018) Trang: 144-164
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...