Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 144-164
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018
Liên kết:

Nghiên cứu này kiểm định ảnh hưởng của mức độ minh bạch và công bố thông tin các công ty niêm yết đến lợi nhuận công ty. Nghiên cứu đã sử dụng một bộ dử liệu bảng gồm 289 công ty trong thời gian 3 năm (2014-2016) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy mức độ minh bạch và CBTT có ảnh hưởng cùng chiều với tỷ số ROE, của công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc, số thành viên HĐQT và đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng ngược chiều đến lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty. Sở hữu quản trị có ảnh hưởng cùng chiều với tỷ số ROE. Kết quả cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa mức độ minh bạch và CBTT và kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 115-122
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 152-160
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 156-165
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 222-232
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 23-30
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 32-40
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 36-45
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 49-56
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-85
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 79-86
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 80-89
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...