Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 152-160
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về

ABSTRACT

In recent years, brown plant hopper was one of the serious pest and had caused a big lose of rice production in the MekongDelta and South-Eastern region. Some rice varieties, which were selected by Universityof Can Thoand CBDC-BUCAP project were tested by NCVESC[1] in Dry Season 2009 and Wet Season 2009 for evaluating their adaptability to BPH pressure in theMekong Delta and South-Eastern region. The results showed that some varieties such as MTL523, NV1, NV2, HĐ 4 (in Dry Season 2009) and BL29, MTL495, MTL547, MTL560, MTL645, TC1, VT1, BL47 (Wet Season 2009) resisted to BPH at medium level (score from 4.3 to 5.0). Based on the agronomic characteristics, BPH infected capacity, blast resistance and yield in many trial sites in theMekong Delta and South-Eastern region, there are some promising rice varieties such as: MTL500, MTL523, NV1, BL29.

Keywords: rice varieties, brown plant hopper (BPH), high yielding, short growth duration

Title: The result of selecting new rice varieties resistant to BPH in Dry-season 2009 and Wet-season 2009

TóM TắT

Trong năm 2008 và 2009, rầy nâu vẫn là một dịch hại quan trọng, gây tổn thất lớn đến sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đông nam bộ (ĐNB). Trường Đại học Cần Thơ và dự án CBDC-BUCAP đã chọn tạo một số giống lúa mới để khảo nghiệm trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia vụ Đông Xuân 2008-09 và Hè Thu 2009 nhằm chọn ra các giống lúa đáp ứng cho điều kiện sản xuất ở ĐBSCL và ĐNB. Các giống lúa chống chịu trung bình với rầy nâu (cấp hại ? 5) là MTL523, NV1, NV2, HĐ 4 (Đông Xuân 2008-2009) và BL29, MTL495, MTL547, MTL560, MTL645, TC1, VT1, BL47 (Hè Thu 2009). Đánh giá kết hợp đặc tính nông học, khả năng chống chịu rầy nâu, bệnh đạo ôn, năng suất qua các điểm khảo nghiệm ở ĐBSCL và ĐNB chọn lọc ra một số giống triển vọng như là MTL500, MTL523, NV1, BL29.

Từ khóa: giống lúa, rầy nâu, năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn ngày[1] Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng TƯ- Bộ Nông Nghiệp và PTNT.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 115-122
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 156-165
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 222-232
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 23-30
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 32-40
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 36-45
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 49-56
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-85
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 79-86
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 80-89
Tải về
(2018) Trang: 144-164
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...