Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 80-89
Tải về

ABSTRACT

In years 2006 and 2007, brown plant hopper caused serious damages and a lose of rice production in theMekongDelta and South-Eastern region. Some rice varieties which had been selected byUniversityofCan Thoand CBDC-BUCAP project were tested with NCVESC in  Wet Season 2007 and Dry Season 2008 to evaluate their adaptability to BPH pressure in theMekongDelta and South-Eastern region. The results showed that some varieties such as HĐ1, NV1, MTL466, MTL485, MTL498, MTL500 resisted to BPH at medium level (score from 3,7 to 4,3). Based on agronomic characteristics, BPH infected capacity, blast resistance and yield over trial sites in the Mekong Delta and South-Eastern region, there were some promising rice varieties such as: MTL466, MTL485, MTL498, MTL500, MTL523, HĐ1, NV1 had been selected.

Keywords: rice varieties, brown plant hopper, high yielding, short growth duration

Tittle: The result of selecting new rice varieties resistant to BPH in Wet-season 2007 and Dry-season 2008

TóM TắT

Trong năm 2006 và 2007, sản xuất lúa ở ĐBSCL và Đông Nam Bộ đã bị dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn xoắn lá gây hại nghiêm trọng, gây tổn thất lớn đến sản xuất lúa.  Trường Đại học Cần Thơ và dự án CBDC-BUCAP đã chọn tạo một số giống lúa mới để khảo nghiệm trong mạng lưới khảo nghiệm quốc gia Hè Thu 2007 và Đông Xuân 2007-08 nhằm chọn ra các giống lúa đáp ứng cho điều kiện sản xuất ở ĐBSCL và Đông Nam Bộ. Kết quả khảo nghiệm cho thấy các giống có phản ứng hơi kháng đến hơi nhiễm  với rầy nâu là: HĐ1, NV1 (cấp 3.0-3.7), MTL466, MTL485, MTL498, MTL500 (cấp 3,7-4,3). Đánh giá kết hợp đặc tính nông học, khả năng chống chịu rầy nâu, bệnh đạo ôn, năng suất qua các điểm khảo nghiệm ở ĐBSCL và ĐNB chọn lọc ra một số giống triển vọng như là: MTL466, MTL485, MTL498, MTL500, MTL523, HĐ1, NV1.

Từ khóa: giống lúa, rầy nâu, năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn ngày

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 115-122
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 152-160
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 156-165
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 222-232
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 23-30
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 32-40
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 36-45
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 49-56
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-85
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 79-86
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
(2018) Trang: 144-164
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...