Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 23-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 21/05/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

The effect of transparency and disclosure on performance of listed companies on the Ho Chi Minh Stock Exchange

Từ khóa:

Công ty niêm yết, HOSE, hiệu quả tài chính, minh bạch và CBTT

Keywords:

Performance, HOSE, listed companies, transparency and disclosure

ABSTRACT

The objective of this study is to measure the effects of transparency and disclosure level on performance of companies listed on Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE). Data used in the study are panel data that were collected from financial statements, a corporate governance report and other reports of 289 companies listed on HOSE during the period from 2014 to 2016. Empirical findings from the study show that the level of transparency and disclosure has a positive effect on performance of the listed companies. In addition, this study find that financial leverage, size of directors board and CEO-Chairman duality and financial leverage have negative effects on companies’ performance. However, management ownership has a positive effect to performance of companies.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường ảnh hưởng của mức độ minh bạch và công bố thông tin (CBTT) đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu thập từ các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty và các tài liệu được công bố công khai có liên quan của 289 công ty niêm yết trên HOSE trong giai đoạn 2014 - 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ minh bạch và CBTT có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả tài chính của công ty. Ngoài ra, nghiên cứu này còn chỉ ra rằng đòn bẩy tài chính, số thành viên HĐQT và việc kiêm nhiệm có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả tài chính của công ty. Ngược lại, sở hữu quản trị lại có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả tài chính của công ty.

Trích dẫn: Lê Xuân Thái và Trương Đông Lộc, 2019. Ảnh hưởng của minh bạch và công bố thông tin đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 23-30.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 115-122
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 152-160
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 156-165
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 222-232
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 32-40
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 36-45
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 49-56
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-85
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 79-86
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 80-89
Tải về
(2018) Trang: 144-164
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...