Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 49-56
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/06/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Selection rice varieties resistant to brown plant hopper in the Mekong Delta years 2008-2013

Từ khóa:

Giống lúa, kháng rầy nâu, tính thích nghi

Keywords:

Rice varieties, brown plant hopper (BPH), resistance, adaptation

ABSTRACT

Rice infected with the rice grassy stunt virus disease through brown plant hoppers (BPH) had low yield and low production in the Mekong Delta. Using BPH-resistant rice varieties was a principal factor in the integrated crop management on rice. Selection rice varieties resistant to BPH and RGSV was done from years of 2008-2013 in order to find out varieties highly resistant to BPH and less susceptible to RGSV, with high yield and good adaptation. 342 rice varieties were tested for the resistance to BPH. Results showed that the BPH-resistant level of rice varieties reduced after 2-3 crops. Rice grassy stunt virus disease had correlated to the resistant level to BPH of rice varieties. Rice varieties containing bph4 and Bph18 genes showed well resistant to BPH in this reserach. MTL512, MTL645, HĐ1 and OM10043 had the high yield and highly adapted to all trial site conditions. MTL500, MTL645, OM4900 and OM6162 resisted to BPH and had the high yield and highly adapted in popular trial.

TÓM TẮT

Lúa nhiễm bệnh vàng lùn do rầy nâu truyền cho năng suất, sản lượng thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Việc sử dụng giống lúa chống chịu rầy nâu giữ vai trò then chốt trong gói giải pháp canh tác tổng hợp. Nghiên cứu chọn lọc giống lúa chống chịu rầy nâu, bệnh vàng lùn được thực hiện từ năm 2008-2013 nhằm tìm ra các giống lúa kháng rầy, ít nhiễm bệnh cho năng suất cao và thích nghi tốt trong sản xuất. 342 giống lúa đã được đánh giá khả năng chống chịu với rầy nâu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tăng cấp nhiễm rầy từ 0,5 - 1 cấp ở các giống lúa sau 2 - 3 vụ trồng. Bệnh vàng lùn có tương quan thuận với tính chống chịu rầy nâu của các giống lúa trồng phổ biến. Các giống lúa mang gen kháng rầy thể hiện tính chống chịu tốt trong sản xuất. Các giống MTL512, MTL645, HĐ1 và OM10043 trong bộ giống mang gen kháng rầy thể hiện thích nghi tốt, có năng suất cao. Các giống lúa MTL500, MTL645, OM4900, OM6162 trong bộ giống triển vọng chống chịu khá tốt với rầy nâu, bệnh vàng lùn, thích nghi tốt, và có năng suất cao.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 115-122
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 152-160
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 156-165
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 222-232
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 23-30
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 32-40
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 36-45
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 79-85
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 79-86
Tác giả: Lê Xuân Thái
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 80-89
Tải về
(2018) Trang: 144-164
Tạp chí: Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Trường Đại học Cần Thơ, 21/12/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...