Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 106-110
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/05/2013

Ngày chấp nhận: 29/10/2013

 

Title:

Synthesis of biodiesel  from Terminalia captappa L.

Từ khóa:

Diesel sinh học, thành phần acid béo

Keywords:

Biodiesel, fatty acid  profile

ABSTRACT

Objectives of the current work were to develop optimized protocol for the synthesis of biodiesel from Terminalia captappa L. (TC) and to evaluate the quality of the produced biodiesel. The results showed that the oil was obtained in around 49% (% mass) from the kernels of the fruit and the yield of transesterification procedure with methanol and potassium methoxide as a catalyst was found to be 72%. The fatty acid composition of the formed TC biodiesel was quite similar to that of conventional oils and kinematic viscosity at 40oC was in acceptable range for use as biodiesel in diesel engines.

TO?M TĂ?T

Mục tiêu của công trình nghiên cứu này xây dựng quy trình tổng hợp biodiesel từ dầu hạt Bàng (TC) và đánh giá chất lượng của dầu diesel sinh học tổng hợp được. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng dầu hạt Bàng chiếm khoảng 49% khối lượng nhân hạt Bàng và hiệu suất của quá trình transester hóa giữa dầu nguyên liệu và methanol với xúc tác patssium hydroxide (KOH) khoảng 72%. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thành phần acid béo của dầu hạt Bàng tương tự với thành phần acid béo của hầu hết các loại dầu thực vật truyền thống và độ nhớt động học tại 40oC của dầu diesel sinh học từ dầu hạt Bàng (TC biodiesel) nằm trong giới hạn cho phép của nhiên liệu dùng cho động cơ diesel.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 101-108
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 102-107
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 105-113
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 108-116
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 147-155
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 248-255
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 45-49
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 60-63
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 66-72
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 76-80
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-12
Tải về
1 (2013) Trang: 127
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...