Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 66-72
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/08/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Optimization of biodiesel production from Jatropha curcas L. using response surface methodology

Từ khóa:

Biodiesel, dầu mè, phương pháp bề mặt đáp ứng

Keywords:

Biodiesel, Jatropha curcas, RSM

 

ABSTRACT

The overall goal of this work is to optimize biodiesel production process from Jatropha curcas oil (JO). To achieve this goal, an acid-catalyzed pretreatment of highly acidic Jatropha curcas oil (AV = 49 mg KOH/g) followed by a transesterification procedure with methanol and potassium hydroxide as a catalyst was used to produce Jatropha curcas biodiesel (JME). The optimum reaction conditions were obtained by using response surface methodology (RSM) coupled with central composite design (CCD). The results showed that an optimum biodiesel yield of 83.71% could be obtained under the following reaction conditions: methanol content of 20.2% (by weight with respect to the oil), catalyst concentration of 0.64% (by weight with respect to the oil), and the reaction time of 40.8 minutes.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này hướng đến tổng hợp biodiesel từ một loại dầu không ăn được là dầu Jatropha (JO). Để đạt được mục tiêu này, một quá trình hai giai đoạn gồm ester hóa xúc tác acid và tiếp theo là transester hóa với methanol xúc tác KOH đã được sử dụng để tổng hợp biodiesel từ dầu Jatropha (JME) (AV = 49 mg KOH/g). Điều kiện tối ưu của phản ứng đạt được bằng cách sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) kết hợp với mô hình tâm phức hợp (CCD). Kết quả cho thấy quá trình transester hóa đạt được hiệu suất tối ưu là 83.71% tương ứng với các điều kiện sau: hàm lượng methanol và chất xúc tác lần lượt là 20.2% và 0.64% so với khối lượng dầu và thời gian phản ứng là 40.8 phút.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 101-108
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 102-107
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 105-113
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 106-110
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 108-116
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 147-155
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 248-255
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 45-49
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 60-63
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 76-80
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-12
Tải về
1 (2013) Trang: 127
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...