Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 105-113
Tải về

ABSTRACT

The present work examined biodiesel production from a non-edible oil, namely rubber seed oil (RSO). Crude rubber seed oil (CRSO) contains high free fatty acid contents and impurities. For these reasons, a three-stage process viz., pre-treatment with methanol, acid catalyzed esterification and alkali catalyzed transesterification was developed to convert CRSO to mono-esters. The major factors concerning to the conversion efficiency of the process were molar ratio (methanol/oil), amount of catalyst, reaction temperature and reaction duration. The quality of biodiesel was evaluated by the determination of important properties such as density at 15oC, kinematic viscosity at 40oC, acid value (AV), iodine value (IV), peroxide value (PV), fatty acid composition, the oxidation stability (OS), fatty acid methyl esters content, copper strip corrosion (50oC, 3 h), cetane nuber (CN), free glycerin, total glycerin and methanol content. The results?indicated that RSO may be considered as a promising biomass source for biodiesel production.

Keywords: biodiesel, rubber seed oil, oxidation stability

Title: Biodiesel production from rubber seed oil

TO?M TĂ?T

Mục tiêu của nghiên cứu này là tổng hợp diesel sinh học từ một loại dầu thực vật không ăn được đó là dầu hạt cao su (RSO). Dầu hạt cao su dạng thô thường chứa nhiều chất bẩn và có hàm lượng acid béo tự do cao. Vì vậy, một quá trình gồm ba giai đoạn: xử lý sơ bộ dầu thô với methanol, ester hóa xúc tác acid và transester hóa xúc tác base đã được nghiên cứu để chuyển CRSO thành những mono?ester. Những yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng như tỷ lệ mol (methanol/dầu), hàm lượng xúc tác, nhiệt độ và thời gian phản ứng đã được khảo sát. Chất lượng của biodiesel được đánh giá thông qua việc xác định những tính chất quan trọng như: tỷ trọng tại 15oC, độ nhớt động học tại 40oC, chỉ số acid (AV), chỉ số iot (IV), thành phần acid béo, độ bền oxi hóa (OS), hàm lượng methyl ester, ăn mòn lá đồng (50oC, 3h), chỉ số cetane (CN), hàm lượng glycerin tự do, hàm lượng glycerin tổng và hàm lượng methanol.

Tư? kho?a: diesel sinh học, dầu hạt cao su, độ bền oxi hóa

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 101-108
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 102-107
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 106-110
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 108-116
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 147-155
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 248-255
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 45-49
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 60-63
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 66-72
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 76-80
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-12
Tải về
1 (2013) Trang: 127
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...