Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 108-116
Tải về

ABSTRACT

In this study, a three-step process was developed to produce biodiesel from Calophyllum inophyllum oil. The first step, pre-treatment of feedstock with methanol was done. The second step, acid catalyzed esterification reduces the FFA (Free Fatty Acid) content of the oil to less than 2%. The final step, alkaline catalyzed transesterification process converts the products of the second step to its mono-esters and glycerol. The major factors affect the conversion efficiency of the process such as molar ratio (methanol/oil), amount of catalyst, reaction temperature and reaction duration are analyzed. It has been found that the conversion was over 90% under temperature condition of 60oC, methanol/oil mole ration of 6:1, catalyst amount (catalyst/oil) of 1%, reaction time of 2 hours and agitation speed of 600 rpm (revolutions per minute). Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) analytical result showed that methyl oleate (C18:1) and methyl linoleate (C18:2) were the two major components of Calophyllum inophyllum oil-biodiesel (CaloBDF). The important properties of biodiesel such as gross heat combustion, flash point and kinematic viscosity at 40oC are found out and compared with that of diesel.

Keywords: Biodiesel, Calophyllum inophyllum oil

Title: Biodiesel production from calophyllum inophyllum oil

TO?M TĂ?T

Một quy trình tổng hợp dầu diesel sinh học từ dầu mù u gồm ba giai đoạn đã được thực hiện trong nghiên cứu này. Dầu mù u thô được xử lý sơ bộ với methanol được thực hiện trong giai đoạn đầu tiên. Trong giai đoạn hai, quá trình ester hóa xúc tác acid nhằm để làm giảm chỉ số acid của dầu mù u về giá trị thấp hơn 2% đã được tiến hành. Giai đoạn cuối cùng là quá trình transester hóa xúc tác base nhằm chuyển sản phẩm của giai đoạn hai thành mono-ester (biodiesel) và glycerol. Những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình tổng hợp như tỉ lệ mol (methanol/oil), hàm lượng xúc tác, nhiệt độ và thời gian phản ứng đã được nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu, hiệu suất tổng hợp đạt được trên 90% dưới điều kiện nhiệt độ 60oC, tỉ lệ mol 6:1 (methanol/oil), hàm lượng xúc tác 1% (catalyst/oil), thời gian phản ứng là 2 giờ và tốc độ khuấy 600rpm. Kết quả phân tích GC-MS cho thấy, methyl oleate (C18:1) và methyl linoleate (C18:2) là hai thành phần chính của dầu diesel sinh học tổng hợp từ dầu mù u (CaloBDF). Những tính chất quan trọng của biodiesel như nhiệt lượng tổng, điểm chớp cháy và độ nhớt động học ở 40oC đã được phân tích và so sánh với giá trị của những đại lượng tương ứng của dầu diesel. 

Tư? kho?a: Diesel sinh học, thành phần acid béo

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 101-108
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 102-107
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 105-113
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 106-110
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 147-155
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 248-255
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 45-49
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 60-63
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 66-72
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 76-80
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-12
Tải về
1 (2013) Trang: 127
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...