Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 45-49
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 25 Aug 2018
Revised 22 Dec 2018

Accepted 31 Mar 2020

 

The purpose of this present study is to make a fine tip Ca2+–selective electrode. Detection limit is found at pCa around 7.5 in Ca2+ buffer solution. The changes in electromotive force induced between two solutions for 10–fold change in Ca2+ concentration are close to 30 mV. This electrode characteristics were found for single–barrelled microelectrodes of 72.6 nm diameter tip and an internal filling solution buffered for pCa of 6.

Keywords

Cocktail A, detection limit, EGTA, ISE, silanization

Cited as: Dat, N.V., Tuan, H.T., Dat, N.T.,  Phong, H.Q., Huong, H.L., Hien, O.T.M.and Purwadi, R., 2020. The preparation of a fine tip calcium ion selective electrode. Can Tho University Journal of Science. 12(1): 45-49.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 101-108
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 102-107
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 105-113
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 106-110
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 108-116
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 147-155
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 248-255
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 60-63
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 66-72
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 76-80
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-12
Tải về
1 (2013) Trang: 127
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...