Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 147-155
Tải về

ABSTRACT

Objective of the current work is to study an optimized protocol for the production of biodiesel through alkaline-catalyzed transesterification of Castor oil. The reaction variables used were methanol/oil molar ratio (4:1?8:1), catalyst concentration (0.25?1.50%), temperature (40?65°C) and reaction time (45-150 minutes). The biodiesel with best yield was produced at methanol/oil molar ratio, 6:1; potassium hydroxide catalyst concentration, 0.5%; mixing intensity, 500 rpm (revolutions per minute), reaction temperature, 60°C and reaction time, 120 minutes. The yield of the biodiesel produced under optimal condition was 95.84%. The quality of the biodiesel produced was evaluated by the determinations of important properties such as kinematic viscosity at 40°C, gross heating value, acid value, copper strip corrosion value at 50°C. However, kinematic viscosity at 40°C of biodiesel from Castor oil (CastorBDF) is unsuitable in pure state for its direct use as fuel in internal combustion engines. Thus, blends with reference diesel have been prepared and evaluated. The results showed that kinematic viscosity at 40°C of the blends of CastorFAME and reference diesel was satisfactory according to ASTM D6751 (1.9?6.0 mm2/s) and EN 14214 (3.5?5.0 mm2/s).

Keywords: Biodiesel, Castor oil, CastorBDF

Title: Synthesis of biodiesel  from Castor oil

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xây dựng một quy trình tối ưu hóa cho việc sản xuất biodiesel từ dầu thầu dầu thông qua phản ứng transester hóa với xúc tác base. Phản ứng được thực hiện dưới sự thay đổi các thông số như: tỷ lệ mol methanol: dầu (4:1-8:1), nồng độ chất xúc tác (0.25-1.50%), nhiệt độ (40-60°C) và thời gian phản ứng (45-150 phút). Hiệu suất cực đại của phản ứng đạt được tại các điều kiện: tỷ lệ mol methanol:dầu, 6:1; nồng độ xúc tác potassium hydroxide, 0.5%; tốc độ khuấy trộn, 500 vòng/phút; nhiệt độ phản ứng 60oC và thời gian phản ứng, 120 phút. Hiệu suất tối ưu đạt được dưới những điều kiện này là 95.84%. Chất lượng của biodiesel được đánh giá thông qua các đặc tính hóa lý quan trọng như độ nhớt động học ở 40°C, nhiệt lượng tổng, chỉ số acid, ăn mòn lá đồng ở 50°C. Tuy nhiên, độ nhớt động học ở 40°C của diesel sinh học từ dầu thầu dầu quá cao không phù hợp để sử dụng trực tiếp cho động cơ đốt trong, vì thế, sự pha trộn biodiesel với nhiên liệu diesel được thực hiện và đánh giá. Kết quả cho thấy độ nhớt động học ở 40°C của hỗn hợp biodiesel từ dầu Thầu dầu và diesel thỏa mãn các tiêu chuẩn ASTM D6751 (1.9-6.0 mm2/s) và EN 14214 (3.5-5.0 mm2/s).

Tư? kho?a: Diesel sinh học, dầu thầu dầu, dầu diesel sinh học tổng hợp từ dầu thầu dầu

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 101-108
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 102-107
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 105-113
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 106-110
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 108-116
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 248-255
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 45-49
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 60-63
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 61-68
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 66-72
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 76-80
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-12
Tải về
1 (2013) Trang: 127
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...