Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 202-211
Tải về

ABSTRACT

Urbanization is a process of effecting to a social life such as economic growth, but labor force, jobless, and migration from the rural to the city that would be occure, particular rapidly in the sub-urban. Therfore, the study of labor capacity to adapt to the proccess of urbanization in the sub-urban area of the Can tho City was carried out. Methods of KIP (key important pernel) interview and individual interview of household?s labor transference were applied to collection information of 140 households. The descriptive statistics and cross-table methods were used for the data analysis.

Results showed that labors of agricultural sector have moved to other economic areas were slowly due to low education level, and unskills of labor. These made problems of not adaptive the economic growth by the process of the city urbanization. This will make a big problem of a unsustainable city urbanization by big gap of income between city and urban and jobless of the sub-urban, not only now, but also in the future.

By results above, for better labore transference of the sub-urban area, the city government?s policies  should focus on as following issues: (1) need assessment of labor demand for economic growth by city urbanization process should be a priority planning (2) by the labor demands, set up short and long-term training programs should be followed the planning, (3) socialization of education and enhance of labor skills  with participation of local government, enterprises, farm households, and mass organization all of those should be implemented regularly.

Keywords: urbanization, transition of labor and job creation in the sub-urban area    

Title: Adaptation?s capacity of labore sources to jobs? requirements of the sub-urban by impacting can tho?s urbanization

 

TóM TắT

Vấn đề đô thị hóa có ảnh hưởng và tác động nhất định đến nhiều mặt của cuộc sống như phát triển kinh tế, áp lực giải quyết lao động và việc làm, và di dân từ nông thôn ra thành thị, đặc biệt là vùng ngoại thành rất là nhanh chóng. Vì thế nghiên cứu về khả năng thích ứng về lao động và việc làm vùng ngoại thành TPCT do tiến trình đô thị hóa được thực hiện. Phương pháp KIP (phỏng vấn người am  hiểu) và  điều tra ngẫu nhiên 140 mẫu có thành viên tham gia chuyển dịch lao động trong tiến trình đô thị hóa được tiến hành. Thống kê mô tả và phân tích bảng chéo được áp dụng để phân tích số liệu điều tra.

Kết quả cho thấy rằng lao động chuyển dịch từ nông nghiệp (khu vực I) sang phi nông nghiệp của  các khu vực kinh tế khác chậm do trình độ học vấn và trình độ tay nghề thấp. Do vậy chuyển dịch lao động không đáp ứng được tốc độ chuyển dịch kinh tế trong tiến trình đô thị hóa. Điều này sẽ dẫn đến thất nghiệp và phân hóa giàu nghèo gia tăng trong vùng ven TPCT không phải cho hiện tại mà cho cả tương lai.

Từ kết quả nghiên cứu trên, để chuyển dịch lao động TPCT tốt hơn trong tương lai, chính sách của TPCT cần quan tâm như sau: (1) đánh giá nhu cầu lao động dựa vào phát triển kinh tế trong tiến trình đô thị hoá thì cần ưu tiên cho mọi kế hoạch phát triển và sử dụng lao động cho vùng ngoại thành, (2) từ cầu về lao động, chương trình huấn luyện ngắn và dài hạn cho kế hoạch này cần tính toán kỹ lưỡng, (3) xã hội hóa công tác giáo dục và nâng cao kỹ năng lao động với sự tham gia của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nông hộ và đoàn thể thì rất cần thiết và mang tính liên tục.

T ừ khóa: Đô thị hóa, chuyển dịch lao động  và việc làm vùng ngoại thành

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 171-181
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 274-282
150 (2017) Trang: 160-169
Tạp chí: Uy ban nhan dân tỉnh Cà mau
(2014) Trang: 59-75
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014
(2013) Trang: 13-27
Tạp chí: Mô hình tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn, Cần Thơ 2013
(2013) Trang: 84-92
Tạp chí: Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL, MDEC2013 tại Vĩnh Long
(2014) Trang:
Tạp chí: Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014
978-604-57-1150-7 (2015) Trang: 193-207
Tạp chí: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL
(2015) Trang: 246-263
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp Việt nam: Từ chính sách đến thực tiễn
(2015) Trang: 153-154
Tạp chí: Tổng kết chia sẻ kết quả dự án và đối thoại chính sách nông nghiệp carbon thấp tại Kiên Giang ngày 15/4/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...