Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 171-181
Tải về

ABSTRACT

Food security is a big issue, not only for Vitenam, but also on the world. In general, this issue is not only on how to produce food enough to people?s needs, but also on how to improve income of food producers; all of them creat approach of sustainable food security  By this  approach, this paper focusses on the food security?s analysis in the four levels:  globolization, Vietnam, Mekong Delta  and household of rice production. Results showed that food suppliers will be faced with many problems of the limited land use for food due to proccess of urbanization, industrialization, while the food?s demands will be increased rapidly because of the food for population increase, for livestock?s feeding and for bio-fuels. All of them will make an increase and unstable of food price in the future. Mekong Delta is the main rice production of the country, but the more rice farmers to produce are the more they are to become pooer and pooer. A survey result of 334 rice farmers in the different agro-ecological zones of the region showed that the saving average per household is about 6 VNĐ million per year. This might not cover expenditutres of family?s members. This makes critical, not only for the rice farmers, bul also for the national food security because farmers will shift from their rice production to other crops.

In order to solve the problems above, enhances of rice production and rice marketing by improving rice varieties? breeding, reducing rice production costs, and  farmer? organization to connect to the market through participation of four houses (government house, scientific house, company house and farmer house) are strongly recommended.

Keywords: Food security, situation of rice farmers,MekongDelta and four houses? participation

Title: National food security: thinking about rice farmers? situasion  and regional approach and participation of ?4 houses? in the mekong delta ofviet nam

TóM TắT

An ninh lương thực (ANLT) là vấn đề lớn được quan tâm, không những ở Việt nam, mà cả  trên Thế giới. ý nghĩa chung về ANLT là làm thế nào sản xuất đủ lương thực cho mọi người, và   tăng thu nhập người sản xuất lương thực thì mới bền vững. Vì vậy báo cáo này phân tích bối  cảnh ANLT ở  4 cấp độ: Quốc tế, quốc gia, vùng và nông hộ trồng lúa ở ĐBSCL. Kết quả cho thấy xu thế chung Thế giơi và Việt Nam về sản xuất lương thực sẽ gặp nhiều khó khăn tại vì đất trồng lúa bị thu hẹp do tiến trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, trong khi đó nhu cầu lương thực do tăng dân số, sử dụng lương thực cho thức ăn gia súc và làm xăng sinh học ngày càng tăng. Các yếu tố này sẽ tác động làm tăng và không ổn định giá lương thực trong tương lai.

Đồng Bằng Sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước. Nhưng nông dân càng sản xuất lúa càng nghèo. Kết quả điều tra 334 hộ trên các tiểu vùng sinh thái khác nhau cho thấy khả năng tích lũy bình quân trên hộ rất thấp, khoảng 6 triệu đồng/năm/hộ, thì không đủ trang trải tiêu xài cho gia đình.. Như thế rất khủng hoảng, không những cho người sản xuất mà cả ANLT quốc gia. Vì vậy để góp phần giải quyết các đối mặt này, việc nâng cao năng lực sản xuất và tiêu thụ lúa gạo thông qua liên kết vùng và tham gia ? 4 nhà? (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà  nông) nhằm chọn tạo giống, kỹ thuật  canh tác giảm giá thành, tổ chức sản xuất nông dân nối kết thị trường, và thông tin thị trường thì được đề nghị.

Từ khóa:  An ninh lương thực, hoàn cảnh nông dân trồng lúa, Đồng bằng sông Cửu long và giải pháp tham gia ?4 nhà? 

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 167-177
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 202-211
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 274-282
150 (2017) Trang: 160-169
Tạp chí: Uy ban nhan dân tỉnh Cà mau
(2014) Trang: 59-75
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế gắc với đổi mới mô hình tăng trưởng tại Hà Nội 2014
(2013) Trang: 13-27
Tạp chí: Mô hình tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn, Cần Thơ 2013
(2013) Trang: 84-92
Tạp chí: Hội thảo phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh vùng ĐBSCL, MDEC2013 tại Vĩnh Long
(2014) Trang:
Tạp chí: Phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn - nông dân, tại Đồng Tháp 2014
978-604-57-1150-7 (2015) Trang: 193-207
Tạp chí: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng ĐBSCL
(2015) Trang: 246-263
Tạp chí: Tái cơ cấu nông nghiệp Việt nam: Từ chính sách đến thực tiễn
(2015) Trang: 153-154
Tạp chí: Tổng kết chia sẻ kết quả dự án và đối thoại chính sách nông nghiệp carbon thấp tại Kiên Giang ngày 15/4/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...