Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 425-430
Tạp chí: Hội nghị CNTY Toan Quoc 28-29 thang 4 nam 2015, DHCT _Hoi CN TY Viet Nam
Liên kết:

Một nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức độ đạm thô và xơ trung tính khác nhau trong khẩu phần của thỏ 2 giống thỏ là thỏ Lai địa phương và thỏ Newzealand White trên tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất, nitơ tích lũy và số lượng cũng như thành phần hóa học của phân mềm. Nghiên cứu bao gồm 2 thí nghiệm. Ở thí nghiệm 1: 2 giống thỏ được nuôi với 3 mức độ đạm (CP) trong khẩu phần lần lượt là 15%, 17% và 19%CP và 3 mức độ xơ trung tính (NDF) trong khẩu phần lần lượt là 35%, 45% và 55%NDF đối với thí nghiệm 2. Cả hai thí nghiệm được bố trí theo kiểu thừa số 2 nhân tố, nhân tố 1 là 2 giống thỏ (Lai địa phương và Newzealand), nhân tố 2 là ba mức độ CP trong khẩu phần (15, 17, và 19%CP) đối với thí nghiệm 1 hoặc ba mức độ xơ trung tính trong khẩu phần (35, 45 và 55NDF) đối với thí nghiệm 2 và 3 lần lặp lại. Mỗi đơn vị thí nghiệm gồm có 4 thỏ. Kết quả thí nghiệm cho thấy thỏ Newzealand thuần có tỷ lệ tiêu hóa các dưỡng chất tương đương thỏ Lai. Phân mềm có hàm lượng đạm thô cao gấp đôi so với phân cứng. Cả 2 giống thỏ được nuôi với khẩu phần có mức độ đạm thô 17% và xơ trung tính 35% cho kết quả tiêu hóa dưỡng chất và nitơ tích lũy tốt.

Từ khóa: Phân mềm, thỏ Lai địa phương, thỏ New Zealand, tỷ lệ tiêu hóa.

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 13-19
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 158-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 168-173
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 25-31
Tải về
4th AADGC (2018) Trang: 237-242
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 278-282
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...