Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
116 (2020) Trang: 26-33
Tạp chí: JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
Liên kết:

A study was conducted to evaluate the effects of different ascorbic acid supplement levels in the diets on growth performance, nutrients digestibility and economic return of growing crossbred (New Zealand White x local) rabbits. Sixty rabbits at 42 days of age were arranged in a completely randomized block design with 5 treatments and 3 replications. Four rabbits including 2 males and 2 females were in one experimental unit. Five treatments were 5 ascorbic acid levels adding to drinking water at 0, 250, 500, 750 and 1000 mg per one litter, corresponding to C0, C250, C500, C750 and C1000 treatments, respectively. The apparent nutrient digestibility and nitrogen retention of the rabbits were measured at 12 weeks of age in 7 days.  This experimental period was 12 weeks. The results of the study showed that DM, CP and ME intakes were significantly different (P

Keywords: ascorbic acid, income, growth performance, nitrogen, rodents.

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 13-19
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 158-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 168-173
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 25-31
Tải về
4th AADGC (2018) Trang: 237-242
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 278-282
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...