Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
260 (2020) Trang: 35-41
Tạp chí: KHKT Chăn Nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu mức bổ sung CMS+ đến khả năng tiêu thụ dưỡng chất thức ăn, sinh sản và cho sữa của 30 con dê Bách Thảo (BT), bắt đầu vào tháng mang thai thứ 4 được thực hiện tại Trại dê Hải Triều, Trường Long Tây, Châu Thành A, Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) là 5 mức bổ sung CMS+: 0% (CMS0), 2% (CMS2), 4% (CMS4), 6% (CMS6) và 8% (CMS8) theo DMI/ngày và 6 lần lặp lại. Bã bia và TAHH sử dụng 1,0 và 0,3 kg/con/ngày, cỏ Voi cho ăn tự do ở tất cả các NT. Kết quả cho thấy, số con sơ sinh của TN là 1,33-2,0 và khối lượng sơ sinh là 2,83-3,33kg (P>0,05). Chất khô tiêu thụ của CMS6 (1.300 g/con/ngày) cao hơn CMS0 và CMS2 (1.248 và 1.267 g/con/ngày) (P0,05). Năng suất sữa đạt cao nhất ở tháng cho sữa thứ 2 (717-754 ml/ngày) và giảm dần theo thời gian nghiên cứu. Chất lượng sữa giá trị DM (13,1-13,9%), CP (4,02-4,54%) và béo (3,76-4,21%) phù hợp với các nghiên cứu trong khu vực. Mức bổ sung CMS+ tăng dần có cải thiện tiêu thụ dưỡng chât thức ăn, tăng khối lượng dê con và năng suất sữa (P>0,05), nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Mức bổ sung 4-6% cho dê Bách Thảo sinh sản tại Hậu Giang là tốt nhất. Từ khóa: Năng suất, chất lượng sữa dê, thức ăn tiêu thụ, sinh sản. 

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 13-19
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 158-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 168-173
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 25-31
Tải về
4th AADGC (2018) Trang: 237-242
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 278-282
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...