Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
260 (2020) Trang: 29-35
Tạp chí: KHKT Chăn Nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu mức bổ sung CMS+ đến khả năng tiêu thụ, tiêu hóa dưỡng chất thức ăn (THDCTA) và tăng khối lượng (TKL) của 30 con dê BT với KL 11,1±0,86kg, được thực hiện tại Trại dê Hải Triều, Trường Long Tây, Châu Thành A, Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) là 5 mức bổ sung CMS+: 0% (CMS0), 2% (CMS2), 4% (CMS4), 6% (CMS6) và 8% (CMS8) theo DMI/ngày. Cỏ Voi cho ăn tự do ở tất cả các NT. Kết quả cho thấy, lượng chất khô tiêu thụ 425-431 gDM (P>0,05). Đạm thô tiêu thụ của CMS6 (69,3 g/con/ngày), cao hơn CMS0 và CMS2 (67,5 và 67,7 g/con/ngày) (P0,05) trong khi NDF giảm dần từ 249 xuống 230g tương ứng với CMS0 và CMS8 (P0,05). Khi tăng CMS+ thì N tiêu thụ và N tích lũy cùng tăng dần 14,6-15,7 và 6,07-8,02 g/con/ngày (P0,05). Giá trị CP và EE của thịt là 21,7-22,2% và 1,83-2,20% (P>0,05). Mức bổ sung CMS+ tăng dần thì KL tăng giúp dê tiêu thụ và THDCTA tốt hơn. Tăng khối lượng ở mức bổ sung 4% là tốt nhất trên dê BT tại Hậu Giang. Từ khóa: Dê thịt, thức ăn tiêu thụ, tỷ lệ tiêu hóa. 

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 13-19
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 158-165
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 168-173
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 25-31
Tải về
4th AADGC (2018) Trang: 237-242
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 278-282
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...