Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 168-173
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Effect of glutamic acid supplementation levels in diets on growth rate, carcass values, nutrient digestibility and economic returns of growing Californian rabbits               

Từ khóa:

Acid glutamic, tăng trọng, thỏ Caifornian, tỷ lệ tiêu hoá dưỡng chất

Keywords:

Californian rabbits, glutamic acid, weight gain, nutrient digestibility

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the effects of glutamic acid supplementation levels in diets on growth performance, carcass quality and nutrient digestibility of growing Californian rabbits. Sixty Californian rabbits at 42 days of age were arranged in a completely randomized design with 5 treatments and 3 replications. Five treatments were glutamic acid supplementation with levels of 0; 0.2; 0.4; 0.6 and 0.8 g/rabbit/day corresponding to G0, G0.2, G0.4, G0.6 and G0.8 treatments, respectively. Each experimental unit consisted of four rabbits with 2 males and 2 females. The apparent nutrient digestibility and nitrogen retention of the rabbits were measured at 70 days of age in 7 days.  This experimental period lasted 10 weeks. The results showed that nutrient intakes were not significantly different (P>0.05) among treatments. Daily weight gain was improved for the rabbits supplemented glutamic acid with significantly higher value (19.8 g/rabbit/day) (P<0.05) for the G0.4 treatment. The carcass weight, thigh meat, lean meat and nutrient digestibility were significantly higher (P<0.05) for the G0.4 treatment. It could be concluded that glutamic acid supplementation at level of 0.4 g/rabbit/day could improve growth rate, carcass quality, nutrient digestibility and economic return for growing Californian rabbits.

TÓM TẮT

Một nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xác định ảnh hưởng của các mức độ bổ sung acid glutamic trong khẩu phần lên tăng trọng, chất lượng quầy thịt, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất và hiệu quả kinh tế của thỏ Californian tăng trưởng. Sáu mươi thỏ Californian được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Năm nghiệm thức tương ứng với 5 khẩu phần bổ sung acid glutamic khác nhau trong khẩu phần là 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 g/con/ngày. Mỗi đơn vị thí nghiệm gồm có 2 thỏ đực và 2 thỏ cái và thí nghiệm được thực hiện trong 10 tuần. Thí nghiệm tiêu hóa dưỡng chất được thực hiện trong 7 ngày liên tục khi thỏ 70 ngày tuổi. Kết quả thí nghiệm cho thấy lượng dưỡng chất tiêu thụ khác biệt không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) giữa các nghiệm thức. Tăng trọng thỏ thí nghiệm ở các nghiệm thức có bổ sung acid glutamic được cải thiện và đạt kết quả cao hơn có ý nghĩa thống kê (19,8 g/con/ngày) (P<0,05) ở nghiệm thức G0.4. Khối lượng quầy thịt, thịt đùi, thịt tuộc và tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất cao hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,05) ở nghiệm thức G0.4. Thí nghiệm có thể được kết luận là bổ sung 0,4g acid glutamic/ngày cho thỏ Californian tăng trưởng có thể cải thiện được tăng trọng, giá trị quầy thịt, tỷ lệ tiêu hóa và hiệu quả kinh tế.   

Trích dẫn: Trương Thanh Trung và Nguyễn Thị Kim Đông, 2016. Ảnh hưởng của sự bổ sung acid glutamic lên tăng trọng, chất lượng quầy thịt, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất và hiệu quả kinh tế của thỏ Californian tăng trưởng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 168-173.

Các bài báo khác
Số 02 (2016) Trang: 13-19
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 158-165
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 25-31
Tải về
4th AADGC (2018) Trang: 237-242
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
4th AADGC (2018) Trang: 278-282
Tạp chí: The 4th International Asian-Australasian Dairy Goat Conference 17-19 October, 2018, Tra Vinh Univ. Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...