Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 45-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 25/03/2017

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

An analysis of financial efficiency of rice farmers participating in “Cung nong dan ra dong” program in Vinh Hung district, Long An province

Từ khóa:

Cùng nông dân ra đồng, hiệu quả tài chính, hộ sản xuất lúa, Long An, nhóm hộ, tham gia, Vĩnh Hưng

Keywords:

Cost, farmer, profit, Long An, Vinh Hung

ABSTRACT

This paper is to compare rice farming efficency of farmers taking part in CNDRD program and those not joining the program in Vinh Hung district, Long An province. The result showed that farmers in the program are more financially efficient than those are in the program, which is robust to regression analysis. Moreover, fertilizer and chemical costs, techincal training, level of education, farming area and experience are found to be influencing the farmers’ profit. The conclusion is that the program improves the farmers’s profit and hence should be multiplied.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu chính là phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất vụ Hè Thu của hộ sản xuất lúa tham gia chương trình cùng nông dân ra đồng với doanh nghiệp ở huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Kết quả so sánh với nhóm hộ “tương đồng” nhưng không tham gia chương trình cho thấy, các nông hộ tham gia chương trình cùng nông dân ra đồng sản xuất đạt hiệu quả cao hơn cả về doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Kết quả này được khẳng định qua phân tích hồi quy. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trồng lúa của nông hộ ở Vĩnh Hưng bằng hồi quy đa biến cho thấy, các yếu tố như chi phí phân, thuốc, tập huấn kỹ thuật, trình độ, diện tích, kinh nghiệm ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi lợi nhuận của nông hộ sản xuất lúa. Có thể thấy rằng "chương trình cùng nông dân ra đồng" đã mang lại lợi ích cao hơn cho người trồng lúa cũng như nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Trích dẫn: Nguyễn Tuấn Kiệt, 2017. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất lúa của chương trình cùng nông dân ra đồng với doanh nghiệp tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 45-51.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-125
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 135-147
Tải về
(2022) Trang:
Tạp chí: The international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
225 (2020) Trang: 66-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Thái Nguyên
1 (2020) Trang: 203-209
Tạp chí: Proceedings of International Conference in Economics and Business
1 (2020) Trang: 279-292
Tạp chí: Proceedings of International conference
30 (2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
(2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
(2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
(2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017
(2015) Trang: 336-346
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 87-101
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
18(4) (2014) Trang: 325-343
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...