Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
236 (2017) Trang:
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
Liên kết:

Thâm hụt ngân sách Nhà nước và cán cân vãng lai là những chỉ số quan trọng của nền kinh tế đã được nghiên cứu nhiều ở các nước trên Thế giới. Mối quan hệ giữa hai đại lượng này không giống nhau ở các nền kinh tế khác nhau. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách Nhà nước và thâm hụt cán cân vãng lai tại Việt Nam giai đoạn 2000-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ dương (+) một chiều từ thâm hụt ngân sách Nhà nước đến thâm hụt cán cân vãng lai. Cuối cùng, dựa vào kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số hàm ý chính sách phù hợp đối với nền kinh tế Việt Nam.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-125
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 135-147
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 45-51
Tải về
(2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
(2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
(2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017
(2015) Trang: 336-346
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 87-101
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
18(4) (2014) Trang: 325-343
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...