Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
107 (2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Thương Mại
Liên kết:

Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cho vay cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hậu Giang. 150 khách hàng được kháo sát cho nghiên cứu này. Các phương pháp Cronbach’s Alpha, Phân tích nhân tố khám phá (EFA), mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cho vay cá nhân tại Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở mối tương quan thuận giữa các thành phần như  “Phương tiện hữu hình”, “Lợi ích nhận được”, “Chi phí bỏ ra”.  Ngoài ra, kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa nam và nữ cũng như giữa một số đặc điểm cơ bản của đáp viên cũng được thực hiện.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-125
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 135-147
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 45-51
Tải về
(2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
(2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
(2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017
(2015) Trang: 336-346
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 87-101
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
18(4) (2014) Trang: 325-343
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...