Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5(02) (2017) Trang:
Tạp chí: Tạp chí khoa học kinh tế
Liên kết:

Bài viết này nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí của các nông hộ nuôi tôm theo mô hình quảng canh cải tiến (QCCT) ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Kết quả nghiên cứu trên 137 nông hộ cho thấy các hộ nuôi tôm tại địa bàn nghiên cứu chỉ đạt hiệu quả chi phí ở mức 55,7% tức còn gây lãng phí tới 44,3%. Khi phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí nuôi tôm thì có 4 biến có ý nghĩa là diện tích ao nuôi, khả năng tiếp cận tín dụng, tuổi chủ hộ, số ngày lao động. Từ kết quả phân tích giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chi phí, cải thiện thu nhập cho các hộ nuôi tôm tại huyện Năm Căn được đề xuất.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-125
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 135-147
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 45-51
Tải về
(2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
(2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
(2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017
(2015) Trang: 336-346
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 87-101
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
18(4) (2014) Trang: 325-343
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...