Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
235(ii) (2017) Trang: 105-112
Tạp chí: Kinh tế và phát triển
Liên kết:

Nhằm nghiên cứu hành vi của khách hàng thay đổi như thế nào đến chính sách tăng phí, bài viết khảo sát 335 khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử tại thành phố Cần Thơ. Kết quá nghiên cứu cho thấy có sự thay đổi số lượng giao dịch trước và sau tăng phí dịch vụ ngân hàng điện tử, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê, điều này cho thấy việc tăng phí không ảnh hưởng đến hành vi của những người sử dụng ngân hàng điện tử. Bên cạnh đó, các yếu tố như trình độ sau đại học, thu nhập trên 10 triệu và thời gian sử dụng trên 3 năm có ảnh hưởng đến số lượng giao dịch. Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp đã được đề xuất.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-125
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 135-147
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 45-51
Tải về
(2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
(2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
(2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017
(2015) Trang: 336-346
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 87-101
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
18(4) (2014) Trang: 325-343
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...