Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26 (2017) Trang: 203-212
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu chính là phân tích hiệu quả của mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Sóc Trăng và Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng số liệu điều tra 85 nông hộ tham gia (nhóm can thiệp) và 85 nông hộ không tham gia (nhóm kiểm soát) cánh đồng lớn để so sánh sự khác biệt trung bình của các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận. Kết quả cho thấy, nông hộ tham gia cánh đồng lớn sản xuất có hiệu quả hơn so với nông hộ không tham gia cánh đồng lớn. Kết quả phân tích mô hình hồi quy cũng cho thấy nông hộ tham gia cánh đồng mẫu lớn đạt lợi nhuận cao hơn nông hộ không tham gia, nông hộ tham gia cánh đồng lớn ở Cần Thơ có hiệu quả cao hơn nông tham gia chương trình ở Sóc Trăng. Ngoài ra, các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận cũng được phân tích.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-125
Tải về
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 135-147
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 45-51
Tải về
(2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
(2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
(2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017
(2015) Trang: 336-346
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 87-101
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
18(4) (2014) Trang: 325-343
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...