Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-125
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/04/2019

Ngày nhận bài sửa: 18/07/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

Current status and directions for promoting scientific research participation of economics students at Can tho university

Từ khóa:

Đại học Cần Thơ, nghiên cứu khoa học, sinh viên Khoa Kinh tế

Keywords:

Can Tho university, economics students, research activity

ABSTRACT

Scientific research (Research) is not only an important factor enhancing the education quality but also creating new knowledge for university students. A total of 345 students of college of Economics, Can Tho University participated in this research. The result indicated that most of the students just know at some degree about research activities for the students in which 14% of the students did not know anything about the research activities, 81% of them heard but did not find out, and the remaining of 5% have some knowledge about the activities. Besides, almost 5% of the students have ever had and been doing some research and the remaning of more than 95% have not ever done it before. This study also found difficulties and factors affecting scientific research activities of economics students. From this study, solutions are proposed to boost the research activities in the students.

TÓM TẮT

Nghiên cứu khoa học (NCKH) không những là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là hoạt động tạo ra tri thức mới cho sinh viên (SV) trong các trường đại học. Bài nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 345 SV thuộc các chuyên ngành của Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ nhằm phân tích thực trạng NCKH của họ. Kết quả khảo sát cho thấy nhiều SV chưa biết đến hoạt động NCKH đề tài cấp cơ sở ở các mức độ như sau: có 14% SV không biết đến hoạt động này, 81% SV có nghe nhưng chưa tìm hiểu và 5% SV có nghe và tìm hiểu. Bên cạnh đó, cũng có gần 5% SV đã và đang thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở và có đến hơn 95% SV chưa từng thực hiện nghiên cứu. Nghiên cứu này cũng phát hiện những khó khăn và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động NCKH của SV Khoa Kinh tế. Từ nghiên cứu này, các giải pháp để thúc đẩy mạnh hoạt động NCKH của SV Khoa Kinh tế được đề xuất, góp phần thực hiện tốt chức năng đào tạo của Khoa, nâng cao năng lực nghiên cứu trong học tập của SV và chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào đời sống xã hội.

Trích dẫn: Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Thị Thu Thảo và Võ Ngọc Bảo Trân, 2019. Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5C): 117-125.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 135-147
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 45-51
Tải về
(2022) Trang:
Tạp chí: The international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
225 (2020) Trang: 66-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Thái Nguyên
1 (2020) Trang: 203-209
Tạp chí: Proceedings of International Conference in Economics and Business
1 (2020) Trang: 279-292
Tạp chí: Proceedings of International conference
30 (2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
(2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
(2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
(2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017
(2015) Trang: 336-346
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 87-101
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
18(4) (2014) Trang: 325-343
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...