Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 135-147
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 28/05/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

Response of farmers to risks in

agricultural agricultural production in Can Tho city

Từ khóa:

Nông hộ, nhận thức, rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, ứng phó

Keywords:

Awareness, household, reaction, risks in agricultural production

ABSTRACT

The main objective of the research is to study farmers’ response to risks in agricultural production in Can Tho city. Based on the random survey data of 80 farmer households, theanalysis results showed that households identified some common risks in agricultural production divided into 03 groups: weather risks, pests and diseases, and economic risks; the average number of risks encountered was 3.67 types/year. The survey results on the choice of positive response strategies revealed that most farmers chose at least one strategy to cope with risks. At the same time, the selected coping strategies were influenced by a number of factors such as qualifications, income, awareness, extension, regulation, and productive land. The verification results also showed that the average income was different between the positive response group and the non-coping group. The study  provided empirical evidence on the situation of risk identification and how to respond to risks in agricultural production, thereby giving some recommendations to help farmers raise their awareness and  respond proactively to risks.

TÓM TẮT

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu về lựa chọn ứng phó của nông dân đối với rủi ro trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ (TPCT). Dựa vào số liệu điều tra ngẫu nhiên 80 hộ nông dân, kết quả phân tích cho thấy nông hộ nhận diện được một số loại rủi ro thường gặp phải trong sản xuất nông nghiệp, có thể phân thành 03 nhóm là rủi ro thời tiết, sâu dịch bệnh, và rủi ro về kinh tế, trung bình số rủi ro gặp phải là 3,67 loại/năm. Kết quả khảo sát về sự lựa chọn chiến lược ứng phó tích cực với rủi ro cho thấy đa số nông dân lựa chọn ít nhất một chiến lược để ứng phó với rủi ro. Đồng thời, các chiến lược ứng phó được lựa chọn chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố như: trình độ, thu nhập, nhận thức, khuyến nông, quy định, và diện tích đất sản xuất. Kết quả kiểm chứng cũng cho thấy có sự khác biệt trung bình về thu nhập của nhóm ứng phó tích cực và nhóm không ứng phó. Nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng thực nghiệm về thực trạng nhận diện rủi ro và cách lựa chọn ứng phó với rủi ro trong sản xuất nông nghiệp qua đó đưa ra một số khuyến nghị giúp nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó rủi ro.

Trích dẫn: Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Tấn Phát, 2019. Ứng phó của nông dân đối với rủi ro trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 135-147.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-125
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 45-51
Tải về
(2022) Trang:
Tạp chí: The international conference on investment and development for agricultural markets and rural tourism in the Mekong Delta
225 (2020) Trang: 66-73
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Thái Nguyên
1 (2020) Trang: 203-209
Tạp chí: Proceedings of International Conference in Economics and Business
1 (2020) Trang: 279-292
Tạp chí: Proceedings of International conference
30 (2019) Trang: 67-84
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES)
(2018) Trang: 90-98
Tạp chí: THE 2018 UHD-CTU-UEL INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS; MAY 31th – JUNE 1st, 2018, UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW, VIETNAM
(2017) Trang: 538-550
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference - Can Tho University, January 13-14, 2017
(2017) Trang: 527-537
Tạp chí: UHD-CTU Annual Economics and Business Conference, Can Tho University January 13-14, 2017
(2015) Trang: 336-346
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 87-101
Tạp chí: Phát triểntriển kinh tế - xã hội ĐBSCL năm 20152015, Khoa Kinh tế - Đại học Cần Thơ ngày 8/12/2015
18(4) (2014) Trang: 325-343
Tạp chí: Aquaculture Economics and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...