Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 45-51
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 29 Nov 2017
Revised 14 Apr 2018

Accepted 20 Jul 2018

 

In this study, the three-factor rheology model was applied to simulate land subsidence associated to the groundwater decline in the urban area (Can Tho) and the coastal area (Soc Trang) of the Mekong Delta (of Viet Nam). The considered three factors including (1) the elasticity coefficient, (2) the viscosity coefficient of the Voigt part, and (3) the viscosity coefficient of the Damper part, were calibrated to get the matching with limited observed values. As the results, the long-term transient simulation in the period of 2000-2013 showed that the land subsidence rate in Can Tho city was around 2.6 cm/year. For the coastal area, transient simulation showed that the cumulated subsidence for the period of 1994-2014 was 65 cm which means around 3 cm per year. To maintain the groundwater pumping under future rainfall condition, another 60 cm of land subsidence was expected over the next 21 years in the coastal area. To understand the subsidence under increase in pumping (1.8% per year), the cumulative land subsidence in the period of 2014-2035 was estimated around 71.4 cm at the coastal area of the Mekong Delta.

Keywords

Land subsidence, Mekong Delta, Rheology model, Three factors

Cited as: Nam, N.D.G., Akira, G. and Kazutoshi, O., 2018. Land subsidence modeling in the Mekong Delta: A case study in Soc Trang and Can Tho city. Can Tho University Journal of Science. 54(5): 45-51.

Các bài báo khác
Nguyễn Hiếu Trung (2021) Trang: 54-83
Tạp chí: Thích ứng và quản lý các rủi ro ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Long
(2014) Trang: 624-625
Tạp chí: The National Congress of Agriculture, Rural Engineering Society 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...