Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
64 (2019) Trang: 173-185
Tạp chí: Water and Power

This study evaluated the suitability of groundwater quality for domestic use and irrigation in Vinh Chau District, Soc Trang Province, Vietnam. Water samples from 30 domestic-use and 10 irrigation groundwater wells were collected and their physicochemical parameters were analyzed. Results indicated that, based on WHO and Vietnamese standards, the groundwater quality had good suitability, generally to the medium level, but for drinking purposes some areas were found to require water treatment. Six water quality parameters—sodium adsorption ratio, soluble sodium percentage, permeability index, sodium percentage, residual sodium carbonate, and magnesium adsorption ratio—were calculated and employed for evaluating suitability for irrigation, in addition to electric conductivity. The results showed that the six parameters stayed at the permissible level for irrigation, whereas high sodium and salinity were a concern for irrigation. Use of the Piper trilinear diagram to analyze hydrochemical facies and groundwater types showed that the groundwater samples were in the sodiumpotassium-chloride-sulfate category and that sodium water type was dominant.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 45-51
Tải về
(2014) Trang: 624-625
Tạp chí: The National Congress of Agriculture, Rural Engineering Society 2014
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...