Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 254-264
Tạp chí: Ứng Dụng GIS toàn quốc 2019
Liên kết:

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiếu nguồn nước như hiện nay thì công tác quản lý nước để duy trì sinh thái rừng tràm cho các mục đích khác nhau là vấn đề rất phức tạp. Bước đầu nghiên cứu đã được thực hiện với mực tiêu đề xuất hiệu quả vân hành điều tiết nước cho hiện trang Rừng sinh thái Trà Sư, An Giang phục vụ tiêu chí quản lý, duy trì hệ sinh thái và phát triển du lịch. Bước kế tiếp của nghiên cứu này là sử dụng và phân tích các số liệu khí tượng bất lợi cho tương lai tại vực nghiên cứu từ dữ liệu GCM (Global climate model) để tính toán xây dựng bản đồ bất lợi bằng ứng dụng công cụ QGIS. Cuối cùng, căn vào các kết quả bản đồ này, các đề xuất quản lý vận hành điều tiết nước trong bối cảnh lợi đó được đề xuất. Kết quả của nghiên cứu sẽ hỗ trợ các bên liên quan giúp các nhà quản lý quyết định phương pháp điều tiết nước hiệu quả đảm bảo vừa duy trì hệ sinh thái rừng vừa phát triển du lịch ứng phó trong các điều kiện bất lợi trong tương lai.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 45-51
Tải về
Nguyễn Hiếu Trung (2021) Trang: 54-83
Tạp chí: Thích ứng và quản lý các rủi ro ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên Đồng Bằng Sông Cửu Long
(2014) Trang: 624-625
Tạp chí: The National Congress of Agriculture, Rural Engineering Society 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...