Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 17-23
Tải về

ABSTRACT

The acquisition and modification of concept and conceptual relationships are the central activities of teaching and learning. Students develop their conceptual frameworks by assimilating and accommodating new knowledge into their existing network of concepts. Students learn meaningfully when they actually assimilate new knowledge by ?connecting?  it to existing knowledge. In many cases, students may hold erroneous ideas (or misconceptions) which contrast with the scientific conceptions. As a result, new concepts may be hard to accept because their assimilation is inhibited. The teacher?s role is to mediate learning by ascertaining student?s existing knowledge and teaching them accordingly. Concept map is promising mean to externalize student?s understanding of  conceptual and their relationships before of learning.

Keywords: concept, concept map, cognitive structure, assimation, accomodation

Title: The Use of Concept Mapping in Externalizing Students? Prior Knowledge in Active Teaching

TO?M TĂ?T

Sự lĩnh hội và phát triển khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm là hoạt động trọng tâm của quá trình dạy ho?c. Học sinh phát triển kiến thức mới bằng con đường đồng hóa và điều chỉnh khái niệm. Việc học của học sinh có ý nghĩa khi kiến thức mới được xây dựng trên cơ sở kiến thức đã có. Trong nhiều trường hợp, học sinh có thể hiểu sai khái niệm. Kết quả là việc tiếp thu  khái niệm mới ở học sinh bị ức chế. Vì vây, giáo viên cần biết vốn kiến thức của học sinh để giảng dạy cho thích hợp. Sơ đồ khái niệm là một công cụ để khám phá vốn khái niệm và mối quan hệ giữa các khái niệm của học sinh trước khi học.

Từ khóa: khái niệm, sơ đồ khái niệm, cấu trúc nhận thức, đồng hóa, điều chỉnh

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 198-208
Tải về
2 (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Pharmacognosy and Pharmaceutical Sciences
4 (2019) Trang: 51-57
Tạp chí: International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
(2005) Trang: 28-31
Tạp chí: Hội nghị khoa học 2005. Chuyên đề: Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học , Đại học Cần Thơ, 2005
(2004) Trang: 399-402
Tạp chí: Hội thảo khoa học đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2004
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...