Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 198-208
Tải về

ABSTRACT

A study of hypotonic shock treament by trisodium citrate (C6H5Na3O7) 0,4% in 30 ? 60 minutes prior to the mitotic peak time of the radicle, rootlet, gemma leaf and young leaf samples of cultivated banana (Musa paradisiaca L.), seedless watermelon F1 TN736, Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Pisum sativum L. and 9 species of family Araceae were effected. Somatic animal cells as brains and salivary glands of third instar larvae (Drosophila sp.) treated by NaCl 0,5% and the grasshopper?s testes treated by NaCl 0,5% in 10 minutes before fixation in modified Carnoy?s solution and stain in 1% aceto-carmine solution showed high quality miotic and meiotic chromosome spreads. Chromosome numbers of studied cells were investigated. Over-treatment with hypotonic solution resulted in rupturing of cells, scattering and lossing of chromosomes.

Keywords: hypotonic shock, aceto-carmine, modified Carnoy?s solution, trisodium citrate, NaCl

Title: A study of chromosome number at animal cells and plant cells by hypotonic shock treament

TóM TắT

Nghiên cứu xử l?ý tế bào thực vật bằng citrate natri (C6H5Na3O7) 0,4% trong thời gian   30 - 60 phút  (tùy loài) trước thời điểm phân bào tối ưu để thực hiện tiêu bản hiển vi đã có hiệu quả gây sốc nhược trương tế bào rễ non, lá non, rễ mầm và lá mầm của một số thực vật như chuối nhà (Musa paradisiaca L.), dưa hấu lai F1 TN736 tiểu hắc long hạt lép, hành ta (Allium ascalonicum L.), hành tây (Allium cepa L.), đậu hà lan (Pisum sativum L.) và 9 loài thực vật thuộc họ ráy (Araceae). ở tế bào sinh dưỡng của động vật như não, tuyến nước bọt của ấu trùng ruồi giấm (Drosophila sp.) được xử lý bằng NaCl 0,5% và tế bào sinh dục của châu chấu đực (Acrida Linnaeus, 1758) được xử lý bằng NaCl 0,4% trước khi cố định và nhuộm bằng phẩm nhuộm aceto-carmine 1% trong thời gian 10 phút cũng gây được sốc nhược trương tế bào. Số lượng nhiễm sắc thể của loài nghiên cứu đã được khảo sát. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khi gây sốc nhược trương trong dung dịch có nồng độ thấp và thời gian kéo dài làm nhiễm sắc thể biến dạng, tế bào vỡ và lạc nhiễm sắc thể.

Từ khóa: sốc nhược trương, aceto-carmine, Carnoy biến đổi, citrate natri, NaCl 

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 17-23
Tải về
2 (2020) Trang: 1-10
Tạp chí: International Journal of Pharmacognosy and Pharmaceutical Sciences
4 (2019) Trang: 51-57
Tạp chí: International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
(2005) Trang: 28-31
Tạp chí: Hội nghị khoa học 2005. Chuyên đề: Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học , Đại học Cần Thơ, 2005
(2004) Trang: 399-402
Tạp chí: Hội thảo khoa học đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2004
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...