Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2022) Trang: 34-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu nhằm phân tích Chuỗi Giá Trị (CGT) và tìm hiểu
thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chanh không hạt tại
tỉnh Hậu Giang. Bộ số liệu sơ cấp gồm 164 nông hộ trồng chanh
và 25 tác nhân khác trong CGT chanh không hạt và sử dụng bộ
công cụ phân tích CGT bằng cách tiếp cận liên kết CGT 
ValueLinks
của GTZ (2007) để phân tích. Đóng góp quan trọng của bài viết
này là nghiên cứu cho cây lâu năm và gồm tính toán các khoản mục
khấu hao và chi phí đầu tư ban đầu. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ chuỗi
giá trị chanh không hạt không liên kết bao gồm 07 kênh thị trường,
05 chức năng và 09 tác nhân trong chuỗi, trong đó kênh 07 (nông
hộ - công ty - tiêu dùng nước ngoài) hiệu quả nhất. Đối với chuỗi
giá trị chanh không hạt có liên kết có 04 kênh thị trường với 05
chức năng và 08 tác nhân, với kênh 04 (nông hộ - Hợp tác xã - tiêu
dùng nước ngoài) là hiệu quả nhất. Tuy nhiên, số lượng nông hộ
tham gia liên kết chưa nhiều. Từ kết quả nghiên cứu này, bài viết
đề xuất 05 chiến lược nâng cấp chuỗi và 03 mô hình giúp hoàn
thiện CGT chanh không hạt hiệu quả.Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 81-90
Tải về
(2022) Trang: 613-626
Tạp chí: International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022
131 (2022) Trang: 83-101
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
(2022) Trang: 667-677
Tạp chí: VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye
(2022) Trang: 124-145
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism, Can Tho University, 28th September 2022
(2022) Trang: 998-1010
Tạp chí: 4. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 28-29th April, 2022, ERZURUM
n: Brears R. (eds) (2022) Trang: 1-17
Tạp chí: The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures
12 (2022) Trang: 40-52
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Rural Development
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 27-59
Tạp chí: Towards Sustainable and innovative business models
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Understanding new cases in Microeconomics: markets and Industries
In: Brears R.C. (eds) The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. Palgrave Macmillan, Cham. (2021) Trang: 1-23
Tạp chí: The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies
(2021) Trang: 296-306
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
(2021) Trang: 298-308
Tạp chí: International SIIRT Conference on Scientific Research Siirt University November 5-7, 2021
(2021) Trang: 280-292
Tạp chí: 9th International Conference on Social Sciences, August 15-16 2021, Sanliurfa Turkey,
(2021) Trang: 320-332
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
9 (2021) Trang: 154-164
Tạp chí: International Journal of Research and Review
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...