Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 34-40
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/09/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

The role of language and category in literature reception

Từ khóa:

Tiếp nhận, văn bản, độc giả

Keywords:

Reception, texts, readers

ABSTRACT

This essay interprets the influence of philosophical thinking to the process of receiving documents of the reader literary perspective language and genre. In particular, the characteristics of language rule over meaning of the text and open up diverse possibilities for receiving the reader. Features category would prescribe reading and writing decoding process.

TÓM TẮT

Bài viết luận giải về một số ảnh hưởng của tư duy triết học đến quá trình tiếp nhận văn bản văn học của người đọc dưới góc độ ngôn ngữ và thể loại. Trong đó, đặc điểm ngôn ngữ chi phối nghĩa của văn bản và mở ra khả năng tiếp nhận đa dạng cho người đọc. Đặc điểm thể loại quy định cách đọc và quá trình giải mã văn bản.

Trích dẫn: Lê Thị Nhiên, 2016. Vai trò của ngôn ngữ và thể loại trong tiếp nhận văn học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 34-40.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 138-143
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-21
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 264-270
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 40-45
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
3 (2022) Trang: 120-128
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: European Journal of Literary Studies
315 (2021) Trang: 57-63
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
2017 (2017) Trang: 52-60
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học, ĐHSP TPHCM
2016-2017 (2016) Trang: 201-210
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2 (2015) Trang: 169-176
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...