Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 40-45
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/12/2016

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

The narrator in Vietnamese revolutionary memoirs 1945 - 1975

Từ khóa:

Tự sự học, chủ thể trần thuật, hồi ký cách mạng

Keywords:

Narratology, narrator, revolutionary memoirs

ABSTRACT

The article is aimed to find out the role, characteristics and expression of the narrator in Vietnamese revolutionary memoirs 1945 – 1975 from perspective narratology. Since then, it is to survey in details the characteristics and confirms the important role of witness narrator, the main narrator in memoirs. In addition, the types of objective narrator such as the hidden narrator and the third narrator make up the diversity of narration methods.

TÓM TẮT

Bài viết xác định mục đích tìm hiểu vai trò của chủ thể trần thuật, đặc điểm và biểu hiện của các loại chủ thể trần thuật trong hồi ký cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 từ góc nhìn tự sự học. Trên cơ sở đó, bài viết đi sâu khảo sát đặc điểm, khẳng định vai trò quan trọng của chủ thể trần thuật nhân chứng, loại chủ thể chính trong hồi ký. Ngoài ra, các loại chủ thể sử quan như chủ thể hàm ẩn và chủ thể ngôi thứ ba cũng có vai trò đáng chú ý trong việc tạo nên phương thức tự sự đa dạng của hồi ký cách mạng Việt Nam.

Trích dẫn: Lê Thị Nhiên, 2017. Chủ thể trần thuật trong hồi ký cách mạng Việt Nam 1945- 1975. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 40-45.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 138-143
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-21
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 264-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 34-40
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
3 (2022) Trang: 120-128
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: European Journal of Literary Studies
315 (2021) Trang: 57-63
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
2017 (2017) Trang: 52-60
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học, ĐHSP TPHCM
2016-2017 (2016) Trang: 201-210
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2 (2015) Trang: 169-176
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...