Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 138-143
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/04/2018

Ngày nhận bài sửa: 09/05/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Revolutionary memoir in Vietnamese morden literature

Từ khóa:

Hồi ký, Văn học Việt Nam, Văn học cách mạng

Keywords:

Memoir, Vietnamese literature, Revolutionary literature

ABSTRACT

Through a comprehensive survey, sub-system revolutionary memoir, this article define the concept of revolutionary memoir. Besides, the article also shows the important contributions of the revolutionary memoir to the process of Vietnamese modern literature, such as, number of authors and works, reflection in content, artistic aspect. From there, we think that the revolutionary memoir has contributed to the diversity of the Vietnamese literature.

TÓM TẮT

Thông qua việc khảo sát toàn diện, hệ thống tiểu loại hồi ký cách mạng, bài viết này làm rõ khái niệm hồi ký cách mạng. Bên cạnh đó, bài viết còn cho thấy những đóng góp quan trọng của hồi ký cách mạng trong tiến trình văn học Việt Nam hiện đại trên các phương diện: tác giả và tác phẩm, nội dung phản ánh, nghệ thuật. Từ đó, khẳng định rằng, hồi ký cách mạng đã góp phần tạo nên sự đa dạng cho diện mạo của văn học Việt Nam.

Trích dẫn: Lê Thị Nhiên, 2018. Hồi ký cách mạng trong văn học Việt Nam hiện đại. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 138-143.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 15-21
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 264-270
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 34-40
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 40-45
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
3 (2022) Trang: 120-128
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: European Journal of Literary Studies
315 (2021) Trang: 57-63
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
2017 (2017) Trang: 52-60
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học, ĐHSP TPHCM
2016-2017 (2016) Trang: 201-210
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2 (2015) Trang: 169-176
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...