Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 264-270
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/07/2020

Ngày nhận bài sửa: 03/09/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

Epic tendency in vietnamese revolutionary memoirs

Từ khóa:

Khuynh hướng sử thi, hồi kí, văn học Việt Nam

Keywords:

Epic tendency, Memoir, Vietnamese literature

ABSTRACT

Surveying the revolutionary memoirs shows that epic tendencies are an important feature in reflecting reality and showing the image of people. The article is to highlight the manifestations of the epic tendency of memoirs through re-enacting important national events and building the image of the people with great stature. This feature of the memoir and some other genres show the movement and development trend of Vietnamese revolutionary literature.

TÓM TẮT

Khảo sát hồi kí cách mạng, khuynh hướng sử thi là một đặc điểm quan trọng trong việc phản ánh hiện thực và thể hiện hình tượng con người. Bài viết làm nổi bật biểu hiện của khuynh hướng sử thi của hồi kí qua việc tái hiện những sự kiện trọng đại của dân tộc và xây dựng hình tượng nhân dân với tầm vóc vĩ đại. Đặc điểm này trong hồi kí nói riêng và các thể loại văn học nói chung cho thấy xu hướng vận động và phát triển của văn học cách mạng Việt Nam.

Trích dẫn: Lê Thị Nhiên và Nguyễn Thanh Duy, 2020. Biểu hiện khuynh hướng sử thi trong hồi kí cách mạng Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6C): 264-270.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 138-143
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-21
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 34-40
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 40-45
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tải về
3 (2022) Trang: 120-128
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: European Journal of Literary Studies
315 (2021) Trang: 57-63
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống
2017 (2017) Trang: 52-60
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học, ĐHSP TPHCM
2016-2017 (2016) Trang: 201-210
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2 (2015) Trang: 169-176
Tác giả: Lê Thị Nhiên
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...