Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 267
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, IFS 2014, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
Liên kết:

The objective of research was to determine the diversity of zoobenthos and baseline document supply to build bioassessment program in Hau river. The study was conducted at 9 sites of sampling consisted of 4 sites in the Hau river and 5 sites in its tributaries with two sampling times (12/2013 and 03/2014) in dry season period at Hau Giang and Soc Trang province. The results showed that there were 55 species of benthic macroinvertebrate belonging of 7 classes: oligochaeta, polychaeta, gastropoda, bivalvia, crustacea, hirudinea and insecta. Among them, the species number of gastropoda and bivalvia classes was higher than that of others with 28 species (51%) and 9 species (16%), respectively. The composition of zoobenthos in the first times (28 species) was lower than that in the second times (48 species). The different of zoobenthos species between Hau river and its tributaries was not found. Gastropoda class was the most abundance group and ranging from 15-19 species. The mean of zoobenthos density on Hau river (395±503 ind.m-2) was higher than that on its tributaries (163±100 ind.m-2). Common species in study area was Branchiura sowerbyi, Limnodrilus hoffmoisteri (oligochaeta), Assiminea sp., Clea helena (gastropoda), Corbicula fluminea (bivalvia). The Sorencen?s similarity index between Hau river and its tributaries is 0.5. The Shannon?Weiner diversity index was low and varying from 0.82?2.57. Mean diversity index on its tributaries (1.83±0.46) was higher than that on major river (1.50±0.44). In general, benthic macroinvertebrate was quite diversity and they could be indicator organisms to appreciate organic pollution of research area.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 115-128
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 239-247
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 284-291
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 68-79
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 80-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 92-101
Tải về
36 (2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
(2014) Trang: 21
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 266
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...