Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang: 266
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
Liên kết:

This study was carried out with the aim to determine the diversity of zooplankton composition as a basis data for the evaluation of natural food resources in the study area. The study was carried out with two sampling times (12/2013 and 03/2014). Zooplankton samples were collected at 14 sites including 5 sites on the Hau river and 9 sites on its tributaries. The result indicated that there were 90 zooplankton species, in which rotifer contributed 45% (40 species), followed by copepods (17 species, 19%) and others varying from 7-13 species (8-14%). Zooplankton composition on the Hau river was lower than that on its tributaries during study period. The mean of zooplankton composition in Hau river was the highest at Thot Not and lowest at Can Tho. In the tributaries, species number was the highest at Bo Ot canal and lowest at Cai Rang river. The mean of zooplankton density of Hau river was lower than that of its tributaries. The Sorensen?s similarity index about zooplankton composition between Hau river and its tributaries was 0.61. Average Shannon-Weaver diversity index of Hau river and its tributaries was 2.41±0.32 and 2.42±0.40, respectively. In conclusion, zooplankton in research area was quite diversity and natural food source useful for aquatic animal larvae.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 115-128
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 239-247
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 284-291
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 68-79
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 80-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 92-101
Tải về
36 (2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
(2014) Trang: 21
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 267
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, IFS 2014, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...