Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2020) Trang: 1658-1667
Tạp chí: Khoa học & Công nghê Nông nghiệp

Nghiên cứu được thực hiện nhằm ứng dụng hệ thống điểm BMWPVIET để đánh giá chất lượng nước trên sông Hậu. Nghiên cứu được tiến hành gồm 2 đợt trong mùa mưa và 2 đợt trong mùa khô từ năm 2013-2014. Tổng cộng có 36 điểm thu mẫu gồm 14 điểm trên sông chính và 22 điểm trên sông nhánh. Kết quả cho thấy tổng cộng 66 họ ĐVKXSCL được ghi nhận ở khu vực nghiên cứu. Dựa trên đặc tính phân bố, điều kiện môi trường sống và giá trị chịu đựng ô nhiễm của các họ ĐVKXSCL đã được thiết lập, nghiên cứu đã bổ sung được 24 họ vào BMWPVIET ứng dụng cho lưu vực sông Hậu. Có sự trùng hợp khá cao (87%) về mức độ ô nhiễm nước trên sông Hậu khi đánh giá chất lượng nước bằng phương pháp sinh học và phương pháp lý hóa học.

Từ khóa: BMWPVIET, Đánh giá chất lượng nước, ĐVKXSCL, Phương pháp sinh học, Sông Hậu 

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 115-128
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 239-247
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 284-291
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 68-79
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 80-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 92-101
Tải về
36 (2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
(2014) Trang: 21
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 266
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
(2014) Trang: 267
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, IFS 2014, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...