Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 68-79
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/02/2016

Ngày chấp nhận: 24/05/2016

Title:

Water quality in mainstream and tributaries of Hau River

Từ khóa:

Sông Hậu, hàm lượng dinh dưỡng, vật chất hữu cơ, chất lượng nước

Keywords:

Hau River, nutrients, organic matter, water quality

ABSTRACT

This study aims to assess the characteristics of water quality in mainstream and tributaries of the Hau River as the basis for the management and protection of water resources on the Hau River. Water samples were collected in the rainy season (June, 2013 and September, 2013) and the dry season (December, 2013 and May 2014) at 14 sites on the mainstream and 22 sites on the tributaries to analyze water quality parameters. The results showed that the temperature and pH were suitable for the aquatic life. Turbidity and TSS concentration in the rainy season were higher than that in the dry season in most sampling locations. Oxygen concentration in study areas ranged from 1.76-7.96 mg.L-1 with mean of 4.9±1.4 mg.L-1. In addition, the concentrations of nutrients and organic matter in the dry season were higher than those in the rainy season. Mean values ​​of TAN, N-NO3-, TN, P-PO43-, TP and COD were 0.26±0.26 mg.L-1, 0.11±0.07mg.L-1, 1.17±0.6mg.L-1, 0.1±0.07mg.L-1, 0.29±0.25mg.L-1, 14.3±6.3 mg.L-1 and 5.7±1.4%, respectively. The results of PCA analysis showed that there was a variation trend of water quality parameters in the study area. Concentration of suspended solids reaches a peak in the rainy season, while nutrient and organic matter contents had the highest value in the dry season. In general, water quality on the Hau River was reletaively eutrophic, especially in the areas affected by aquaculture and agriculture activities.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm chất lượng nước trên sông chính và sông nhánh thuộc tuyến sông Hậu làm cơ sở cho việc quản lý và bảo vệ nguồn nước trên sông này. Mẫu nước được thu vào mùa mưa (tháng 6/2013 và tháng 9/2013) và mùa khô (tháng 12/2013 và 3/2014) tại 14 điểm trên sông chính và 22 điểm trên sông nhánh để phân tích một số thông số chất lượng nước. Kết quả cho thấy ở hầu hết các vị trí thu mẫu nhiệt độ và pH phù hợp với đời sống của thủy sinh vật, độ đục và TSS vào mùa mưa cao hơn mùa khô. Hàm lượng DO giữa các khu vực dao động trong khoảng 1,76-7,96 mg/L, trung bình 4,9±1,4 mg/L. Hàm lượng các chất dinh dưỡng và vật chất hữu cơ vào mùa khô cao hơn mùa mưa. Giá trị trung bình của TAN, N-NO3-, TN, P-PO43-, TP, COD và TOM ghi nhận được lần lượt là 0,26±0,26 mg/L, 0,11±0,07 mg/L, 1,17±0,6 mg/L, 0,1±0,07 mg/L, 0,29±0,25 mg/L, 14,3±6,3 mg/L và 5,7±1,4%. Kết quả phân tích PCA cho thấy có qui luật biến động chung của một số thông số chất lượng nước ở khu vực nghiên cứu. Hàm lượng vật chất lơ lửng đạt giá trị cao vào mùa mưa, trong khi hàm lượng dinh dưỡng và vật chất hữu cơ có giá trị cao nhất vào mùa khô. Nhìn chung, chất lượng nước trên sông Hậu khá giàu dinh dưỡng, đặc biệt ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Liên, Lâm Quang Huy, Dương Thị Hoàng Oanh, Trương Quốc Phú và Vũ Ngọc Út, 2016. Chất lượng nước trên sông chính và sông nhánh thuộc tuyến sông Hậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 68-79.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 115-128
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 149-160
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 239-247
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 284-291
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 80-91
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 92-101
Tải về
36 (2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
(2014) Trang: 21
Tạp chí: Aquaculture and environment: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Tho University, Can Tho city, Viet Nam
(2014) Trang: 266
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
(2014) Trang: 267
Tạp chí: 4th International Fisheries Symposium, IFS 2014, JW marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...