Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 173-182
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về

Abstract

Assessment of the status and analysis of farming systems in areas of changing farming systems of Ca Mau province was conducted in 6 sites of 3 districts of Thoi Binh, Cai Nuoc and Dam Doi. The concept of sustainable livelihoods framework (SL) combined with participatory rural appraisal (PRA) was used for analyses and assessment. Results showed that incomes and living standard of farmers increased after the changing period, but the shifting to rice-shrimp or extensive shrimp systems reduced diversity in the system, and showed declines of environmental quality, agricultural resources, increases of risks and diseases on shrimp/fish. Result also showed that using sustainable livelihoods framework improved better understandings of farming status and  farmer situations. If PRA reflects information at the community level, the SF provides logical analysis and more details at the household level. 

Keywords: Sustainable livelihoods framework (SL), participatory rural appraisal (PRA), areas of changing farming systems, farming system.

Title: Assessment of the status and analysis of farming systems in areas of changing farming systems of Ca Mau province: using of sustainable livelihoods framework

Tóm TắT

Đánh giá thực trạng và phân tích các hệ thống canh tác trong vùng chuyển đổi cơ cấu sản xuất tỉnh Cà Mau được thực hiện tại 6 điểm của 3 huyện Thới Bình, Cái Nước và Đầm Dơi. Phân tích khung sinh kế bền vững (SL) kết hợp đánh giá nông thôn có sự  tham gia (PRA) được sử dụng cho các phân tích và đánh giá. Kết quả cho thấy: thu nhập và mức sống của nông dân tăng lên sau thời gian chuyển đổi, sự chuyển đổi sang hệ thống lúa-tôm hay tôm quảng canh làm giảm đi sự đa dạng trong hệ thống canh tác, và có dấu hiệu của sự suy giảm về chất lượng môi trường, tài nguyên nông nghiệp, và gia tăng rủi ro, dịch bệnh trên tôm/cá.  Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sử dụng Khung sinh kế bền vững cải thiện sự hiểu biết tốt hơn về thực trạng sản xuất và đời sống nông dân. Nếu như PRA phản ảnh những thông tin tựu trung ở mức độ cộng đồng, thì Khung sinh kế bền vững phân tích một cách lôgíc và chi tiết hơn ở mức nông hộ.

Từ khoá: khung sinh kế bền vững (SL), đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA), vùng chuyển đổi cơ cấu sản xuất, hệ thống canh tác.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 109-118
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 199-209
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 220-229
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 246-255
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 346-355
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 356-364
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 365-374
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 37-44
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 95-102
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 97-107
Tải về
(2015) Trang: 15-26
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: International Symposium on Current Agricultural Environmental Issues in the Pacific Rim Nations and their Countermeasures - II
1 (2014) Trang: 97-122
Tạp chí: Climate Risks, Regional Interaction, and Sustainability in the Mekong Region
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: Đánh giá tính dễ tổn thương của sinh kế vùng hạ lưu sông Mekong
(2008) Trang:
Tạp chí: Literature Analysis Challenges to sustainable Development in the Mekong Delta: Regional and National Policy Issues and Research Needs
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...